Просмотры: 1241 Мысли: 0

Абдураҳмони Ҷомӣ, мунтахаби ғазалиёт

Издатель: Нашриёти Адиб
Читатель: Парисо Ализода
Часть: Выборка
Страниц: 7
Дата: 10/07/2023
Бесплатно
Скачано: 19
Android
Windows

Описание:

(Связано)

Абдураҳмони Ҷомӣ, мунтахаби ғазалиёт
Нашриёти Адиб

Ҳамагӣ 4 қисм барнома аст:
қисми 1 саҳ. 0 - 119
қисми 2 саҳ. 120 - 244
қисми 3 саҳ. 245 - 349
қисми 4 саҳ. 350 - 480

МУНДАРИҶА :
саҳ. 5 : Алии Муҳаммадии Хуросонӣ Номаи аъмоли Ҷомӣ дар ғазалҳояш бихон
саҳ. 11 : Чанд сӯйи чаман оям ба ҳавоят чу сабо
саҳ. 12 : Гоҳ дар дил соз, гаҳ дар дида ҷо
саҳ. 13 : Чу ашки хештан ғалтам миёни хоку хун шабҳо
саҳ. 14 : Аз хор-хори ишқи ту дар сина дорам хорҳо
саҳ. 15 : Ҳар шаб афрӯхта аз оташи дил машъалаҳо
саҳ. 16 : То бар варақи гул задӣ аз мушк рақамҳо
саҳ. 17 : Ай бурда рухат равнақи гулҳову суманҳо
саҳ. 18 : Ба Каъба гар нанамоӣ ҷамоли худ моро
саҳ. 19 : Симинзақано, сангдило, лолаузоро
саҳ. 20 : Худой хайр диҳод он ҷавони раъноро
саҳ. 21 : Пири мо бигзошт охир шеваи зуҳҳодро
саҳ. 22 : Ё Раб, инсофе бидеҳ он шайхи даъводорро
саҳ. 23 : Кист, к-аз ушшоқ пайғоме расонад ёрро
саҳ. 24 : Ҳар дам афрӯзӣ чу гул рухсори оташнокро
саҳ. 25 : Мутриб, имшаб соз кун бо нолаи ман чангро
саҳ. 26 : Муаллим, гӯ мадеҳ таълими бедод он парирӯро
саҳ. 27 : Ай маҳи хиргаҳнишин, аз рух барафган пардаро
саҳ. 28 : Бом барову ҷилва деҳ моҳи тамоми хешро
саҳ. 29 : Соқӣ, ба ҷадал ҳал нашавад масъалаи мо
саҳ. 30 : Кош, вайрон шавад аз сели фано хонаи мо
саҳ. 31 : Тарфи боғу лаби ҷӯю лаби ҷом аст ин ҷо
саҳ. 32 : Туро, ай нозанин, ҳар сӯ зи дилҳо сад сипаҳ бодо
саҳ. 33 : Ба маҳи ман кӣ расонад, ки мани дилшуда ҳар шаб
саҳ. 34 : Гуфтамаш: – Ай сахтдил, аҳди ту суст аст аз нахуст
саҳ. 35 : Биҳамдиллаҳ, ки бозам дида равшан шуд ба дидорат
саҳ. 36 : Пирона сар кашидам сар дар раҳи сагонат
саҳ. 37 : Лола қадаҳи бодаву гул шоҳиди раъност
саҳ. 38 : Соқӣ, биёр бода, деҳ акнун, ки фурсат аст
саҳ. 39 : Боз дар базми ғамат наъраи нӯшонӯш аст
саҳ. 40 : Он кист савора, ки балои дилу дин аст
саҳ. 41 : Хубон ҳазору аз ҳама мақсуди ман якест
саҳ. 42 : Ин ҳама хуноба, к-андар чашми гирёни ман аст
саҳ. 43 : Ай турки шӯх, ин ҳама нозу итоб чист
саҳ. 44 : Боз чашмам дурфишон аз лаъли гавҳарбори кист
саҳ. 45 : Рӯзи майдон аст, турки шаҳсавори ман куҷост
саҳ. 46 : Ваҳ, ки боз аз кафи ман гавҳари мақсуд бирафт
саҳ. 47 : Соҳибдиле, ки нарди вафо ошиқона бохт
саҳ. 48 : Биё, ки шоҳиди бустон зи рух ниқоб андохт
саҳ. 49 : Партави шамъи рухат акс бар афлок андохт
саҳ. 50 : Лаб кушодӣ, то сухан гӯйӣ, дури сероб рехт
саҳ. 51 : Дил, ки рӯзе чанд бо дидори хубон хӯ гирифт
саҳ. 52 : Абри найсон соябон бар торуми гардун зада-ст
саҳ. 53 : Ин заминест, ки сарманзили ҷонон буда-ст
саҳ. 54 : Турки гулчеҳраи ман хайма ба саҳро задааст
саҳ. 55 : Чашмам хаёли қадди ту ҷуз нахли тар набаст
саҳ. 56 : Дӯш бар ёди ту чашмам дам ба дам хун мегирист
саҳ. 57 : Дардо, ки ёр ҷониби моро нигаҳ надошт
саҳ. 58 : Бар сари кӯе, ки рӯзе сарви нози ман гузашт
саҳ. 59 : Ҷон тани фарсударо бо ғами ҳиҷрон гузошт
саҳ. 60 : Дар базми мо, ки меравад аз нуқлу ҷом баҳс
саҳ. 61 : Сари зулфат, ки ҳаст аз бод гоҳе рост, гоҳе каҷ
саҳ. 62 : Аз ёри куҳан намекунӣ ёд
саҳ. 63 : Ҳалқаи гӯши туро ҳар кӣ бад-ин лутф бидид
саҳ. 64 : Хуррам дили онҳо, ки ба майхона нишастанд
саҳ. 65 : Омад хазони умру маро гуна зард кард
саҳ. 66 : Тири ту афтод дур, ҷони ман афгор кард
саҳ. 67 : Мутриб оҳанги тараннумҳои шавқангез кард
саҳ. 68 : Ваҳ, ки он турки парипайкар маро девона кард
саҳ. 69 : Ваҳ, ки он султон ба мазлумон нигоҳе ҳам накард
саҳ. 70 : То кай он шӯх маро бинаду нодида кунад
саҳ. 71 : Ҷон аз он лабҳо ҳикоят мекунад
саҳ. 72 : Он маҳ ба ҷониби сафар оҳанг мекунад
саҳ. 73 : Покбозон ҳама наззораи он рӯй кунанд
саҳ. 74 : Хоки кӯяшро пас аз куштан ба хунам гил кунед
саҳ. 75 : Шабам дар мотами ҳиҷрон ду абру дар хаёл омад
саҳ. 76 : Рухи худ ба хун нигорам, ки нигори ман наёмад
саҳ. 77 : Ё Раб, чӣ шуд имрӯз, ки он моҳ наёмад
саҳ. 78 : Чу дар шабгун либос он маҳ ба гашти шаб бурун ояд
саҳ. 79 : Азбаски чашм дорам, к-он маҳ зи дар дарояд
саҳ. 80 : Гар аз пероҳанат бӯе ба тарфи гулситон ояд
саҳ. 81 : Чу маҳмил баста бар азми сафар ҷонон бурун ояд
саҳ. 82 : Дӣ кӣ буд он кофири саркаш, ки таркаш баста буд
саҳ. 83 : Дӯш чашми ман ба хобу бахти ман бедор буд
саҳ. 84 : То кай аз ҳаҷри ту бо ғам ҳамнишин хоҳем буд
саҳ. 85 : Дӣ чу дид он маҳ маро, аз роҳ гардидан чӣ буд
саҳ. 86 : Рафтам ба боғу сарви хиромони ман набуд
саҳ. 87 : Ҳар шаб аз зулфи ту ҳоли ман парешонтар бувад
саҳ. 88 : Ҳар шабам дар сар хаёли он лаби майгун бувад
саҳ. 89 : Дил бо хаёли он лаби майгун зи даст шуд
саҳ. 90 : Чу лаб ба кӯза ниҳӣ, кӯзаи набот шавад
саҳ. 91 : Табъи мардум сӯйи хубони вафокеш кашад
саҳ. 92 : Шаб дили сӯхта оҳе зи сари дард кашид
саҳ. 93 : Он турки шӯх, бин, ки чӣ мастона меравад
саҳ. 94 : Дӯстон, бозам аҷаб коре фитод
саҳ. 95 : Гар кори дили ошиқ бо кофари Чин афтад
саҳ. 96 : Рӯйи ту офтобро монад
саҳ. 97 : Ёр рафт аз чашму дар дил хор-хори ӯ бимонд
саҳ. 98 : Касе, к-ӯ шаб ба болини мани бемор мегардад
саҳ. 99 : Ёди он мутриб, ки моро ҳар чӣ буд, аз ёд бурд
саҳ. 100 : Ку сабо, то раҳ ба сарви хушхироми ман барад
саҳ. 101 : Бо ту он кас, ки зи ҳар ҷо сухане мегӯяд
саҳ. 102 : Бо ту онон, ки ҳадиси чу мане мегӯянд
саҳ. 103 : Ҷон бахшад аз лаб куштаро в-он гаҳ ба хун фармон диҳад
саҳ. 104 : Гуфтам: – Аз ту бар дилам ҳар дам кам аз сад ғам мабод
саҳ. 105 : Ҳуққаи лаъли ту аз ҷавҳари ҷон сохтаанд
саҳ. 106 : Он кист, ки шаҳре ҳама девонаи ӯянд
саҳ. 107 : Ба вақти гул чу бе ту орзуи гулшанам гирад
саҳ. 108 : Соқиё, атрофи боғ аз сабзаи тар тоза шуд
саҳ. 109 : Чу най аз нола бешам қиссаи ҳиҷрон фурӯ резад
саҳ. 110 : Сарви ман дар сояи сунбул суман мепарварад
саҳ. 111 : Ид асту дорад ҳар касе азми тамошои дигар
саҳ. 112 : Танҳо зи куҷо мерасӣ, ай сарви қабопӯш
саҳ. 113 : Касе, к-афтад назар бар шакли он сарви қабопӯшаш
саҳ. 114 : Он лоларух, ки бошад аз доғи мо фароғаш
саҳ. 115 : Хиромон меравад он шӯху сад бедил зи дунболаш
саҳ. 116 : Аз лаби майгуни ту парҳезгоронро чӣ ҳаз
саҳ. 117 : Халқе чу гул шукуфтаву хандон ба тарфи боғ
саҳ. 118 : Ҳар шаб аз оташи рухсори ту сӯзам чу чароғ
саҳ. 119 : Кай ба даъво тоби он рӯйи чу маҳ дорад чароғ
саҳ. 120 : Ай хуррам аз баҳори рухат навбаҳори ишқ
саҳ. 121 : Бода пок асту қадаҳ поку ҳарифон ҳама пок
саҳ. 122 : Мусулмонон, чӣ созам чора бо он шӯхи сангиндил
саҳ. 123 : Чӣ гӯям, к-аз ғамат чун метапад дил
саҳ. 124 : Зад зи ғунча бори дигар хайма бар гулзор гул
саҳ. 125 : Мехиромад сӯйи бустон шоҳиди раънои гул
саҳ. 126 : Имрӯз зи шавқат ҳама сӯзу ҳама дардам
саҳ. 127 : Нодида рухат умре савдои ту варзидам
саҳ. 128 : Наёям сӯйи ту, ҳарчанд сӯзад шавқи дидорам
саҳ. 129 : Сина шикофам ҳар саҳар, к-ояд сабо з-он манзилам
саҳ. 130 : Гил шуд ҳарими кӯят аз ашки лолагунам
саҳ. 131 : Надорам вақти гул тоқат, ки бе ту рӯйи гул бинам
саҳ. 132 : Ҳастам зи ҷон ғуломат, аммо гурезпоям
саҳ. 133 : Ишқ ба кишвари вафо дод навиди шоҳиям
саҳ. 134 : Нестам чун ёр туркигӯ, вале то зиндаам
саҳ. 135 : Манзил накарда дил ҳанӯз андар ҳарими синаам
саҳ. 136 : Умрест дил ба меҳру вафои ту бастаем
саҳ. 137 : Ай дилам, аз ту ғарқи хун, дидаи ашкбор ҳам
саҳ. 138 : Ҷон доғи ту дорад, ҷигари ғарқа ба хун ҳам
саҳ. 139 : Зиҳӣ, қаддат ниҳоли гулшани чашм
саҳ. 140 : Ҳар ҷо, ки кунам хона, ҳамхона туро ёбам
саҳ. 141 : Хаёле буд, ё Раб, дӯш ё дар хоб медидам
саҳ. 142 : Басе сӯзанд аз он шамъи дилафрӯзе, ки ман дорам
саҳ. 143 : Ҳар шабе, к-аз моҳи меҳрафрӯзи худ ёд оварам
саҳ. 144 : Мани дилхаста ҳар дам баҳри он нозукбадан мирам
саҳ. 145 : Гуҳар, к-аз васфи он лабҳои шаккарханд мерезам
саҳ. 146 : Ман, ай соқӣ, на онам, к-аз майи гулранг бигрезам
саҳ. 147 : Мо на он қавмем, к-аз бори касе гардан кашем
саҳ. 148 : Хез, то рахт ба сарманзили инсоф кашем
саҳ. 149 : Наёсояд кас аз афғони ман ҷойе, ки ман бошам
саҳ. 150 : Дар даври лабат бе маю паймона набошам
саҳ. 151 : Мани бесабру дил, к-он шакли зебо ҳар замон бинам
саҳ. 152 : Чӣ ҳусн аст ин, ки гар ҳар дам рухатро сад назар бинам
саҳ. 153 : Ба роҳи тавсанаш сад нозанинро хок мебинам
саҳ. 154 : Ҷудо зи лоларухи худ баҳорро чӣ кунам
саҳ. 155 : Ҳар замон гӯям, ки аз дил меҳри ӯ берун кунам
саҳ. 156 : Аз ишқ табарро чӣ кунам, чун натавонам
саҳ. 157 : Сӯйи саҳро не, пайи айшу тамошо меравам
саҳ. 158 : Зулфи ту умри мост мегӯем
саҳ. 159 : Биё, ай ашк, то бар ҳоли зори хештан гирям
саҳ. 160 : Ҳар кас, ки бинад он лаъли хандон
саҳ. 161 : Ай шаҳи тангқабоён, маҳи зарринкамарон
саҳ. 162 : Бикшод ниқоб аз рухи гул боди баҳорон
саҳ. 163 : Ҳикоят кард бод аз гул, гул аз пероҳани ҷонон
саҳ. 164 : Мавсими иду баҳори хурраму шоҳи ҷаҳон
саҳ. 165 : Пас аз мурдан ба хоки ман гузар кун, ғамгусори ман
саҳ. 166 : Ай зи ишқат сад бало бар ҷони ғампарварди ман
саҳ. 167 : Кас висолат чунин нахост, ки ман
саҳ. 168 : Ошиқонро қути ҷон аз лаъли шаккарханд кун
саҳ. 169 : Пиёда сӯйи чаман, сарви ман, гузор макун
саҳ. 170 : Ай дида, бишнав панди ман, наззораи он рӯ макун
саҳ. 171 : Бинмой рух, ки матлаи субҳи сафост ин
саҳ. 172 : Ҳар сӯ марав ҷавлонзанон, чобуксаворо, беш аз ин
саҳ. 173 : Мардумшикоро, кин маҷӯ бо дӯстдорон беш аз ин
саҳ. 174 : Ин манам, ё Раб, ба дарди ошиқӣ зор инчунин
саҳ. 175 : Аллаҳ-Аллаҳ, кист масти бодаи ноз инчунин
саҳ. 176 : Қабои ноз дарпӯшу ниёзи подшоҳон бин
саҳ. 177 : Ай ба рухсори чу маҳ чашму чароғи дигарон
саҳ. 178 : Ману фикри ту, чӣ бинам ба ҷамоли дигарон
саҳ. 179 : Бозам андешаи ёрест, ки гуфтан натавон
саҳ. 180 : Биёву зи лаб лаъли ҷомам бигардон
саҳ. 181 : Ай ба дилам гирифта ҷо, дамбадам аз назар марав
саҳ. 182 : Чун нест бахти он, ки ман як дам шавам ҳамрози ту
саҳ. 183 : Ту он маҳӣ, ки барад хиҷлат офтоб аз ту
саҳ. 184 : Зиҳӣ чашми ҷаҳонбин равшан аз ту
саҳ. 185 : Ман барнахоҳам дошт дил аз меҳри ёре ҳамчу ту
саҳ. 186 : Номаи сарбаста омад ғунчаву мазмуни ӯ
саҳ. 187 : Бирез, ай ҳаҷр, хунам, чанд сӯзӣ ҷони ман бе ӯ
саҳ. 188 : Меравад умри гаронмояву мо ғофил аз ӯ
саҳ. 189 : Чархи ахзар, к-аз ду чашмам хост мавҷи хун дар ӯ
саҳ. 190 : Ай з-абрувонат муттасил ушшоқро меҳроб ду
саҳ. 191 : Ай ашки сурх, дамбадам аз чашми тар марав
саҳ. 192 : Оби чашмам то ба моҳӣ рафт, оҳам то ба моҳ
саҳ. 193 : Ҳадиси Ҷаму ҷом лоғ асту лоба
саҳ. 194 : Он ки болои туро афрохта
саҳ. 195 : Расид аз раҳ он шоҳи хубон пиёда
саҳ. 196 : Маро дилест ба сад гуна дард парварда
саҳ. 197 : Ай гашта дилам ҳазорбора
саҳ. 198 : Он шӯх расид инаку халқе ба назора
саҳ. 199 : Соқӣ, биё, ки доранд акнун ба каф пиёла
саҳ. 200 : Гар бинолам, зи дили хора барояд нола
саҳ. 201 : Хушо, май аз кафи он моҳи чордаҳсола
саҳ. 202 : Муғаннӣ ба овози чангу чағона
саҳ. 203 : Гаҳе бӯсам ба мастӣ пойи хум, гаҳ дасти паймона
саҳ. 204 : Боре дигарам каш ба ҷафо, доғ ба сина
саҳ. 205 : Рухат, ки ҳамчу гул аз тоби май арақ карда
саҳ. 206 : Манам акнун ба сари кӯйи вафо хок шуда
саҳ. 207 : То бастаӣ ба турраи анбарфишон гиреҳ
саҳ. 208 : Боз ою марҳаме ба дили реши хаста неҳ
саҳ. 209 : Бар барги гул рақам зи хати анбарин манеҳ
саҳ. 210 : Соқиё, софи майи айш ба худкомон деҳ
саҳ. 211 : Ай ғамат ҳар лаҳза ҷони нотавоне сӯхта
саҳ. 212 : Дил, к-он хаёли нозук бо худ хаёл баста
саҳ. 213 : Кай бувад ҷонам зи банди ғам раҳоӣ ёфта
саҳ. 214 : Кист меояд қабо пӯшида, доман барзада
саҳ. 215 : Бирафт он моҳу моро дар дил аз вай сад ҳавас монда
саҳ. 216 : Чашм накшоӣ зи ноз, охир, чӣ ноз аст ин ҳама
саҳ. 217 : Кушод ганҷи ҷавоҳир ба бӯстон жола
саҳ. 218 : Ашке, ки туро бар гули рухсор давида
саҳ. 219 : Ҳусни хеш аз рӯйи хубон ошкоро кардаӣ
саҳ. 220 : Ай, к-аз он ороми ҷонҳо монда танҳо зиндаӣ
саҳ. 221 : Ай, ки маро ба сад ҷафо синафигор кардаӣ
саҳ. 222 : Рух барафрӯхтаӣ, моҳи мунаввар шудаӣ
саҳ. 223 : Аллаҳ-Аллаҳ, чӣ нозанин шудаӣ
саҳ. 224 : Ай туро чун ман ба ҳар вайронае девонае
саҳ. 225 : Гуфтамаш: – Бо лаъли ҷонбахш аз Масеҳо кам наӣ
саҳ. 226 : Лаззати ишқ фурӯ рафта маро дар рагу пай
саҳ. 227 : Насими субҳдам, ай рӯҳбахши рӯҳафзой
саҳ. 228 : Бикшой, соқиё, ба лаби Шат сари сабӯй
саҳ. 229 : Зорам аз фурқати шириндаҳане, нӯшлабе
саҳ. 230 : Дил зи меҳри дигарон бардоштӣ
саҳ. 231 : Дар либоси нилгун то ҷилва кардӣ, ай парӣ
саҳ. 232 : Сарамро макун з-остонат ҷудо
саҳ. 233 : Ай мурғи саҳар, чанд кунӣ нолаву зорӣ
саҳ. 234 : Киям ман? – Бедиле, беэътиборе
саҳ. 235 : Гаҳе дар дил, гаҳе дар дида бошӣ
саҳ. 236 : Мезад сафири шавқ хазондида булбуле
саҳ. 237 : Ай боғи ҳуснро зи ҷамоли ту хуррамӣ
саҳ. 238 : Охир, ай сарви хиромон, зи кадомин чаманӣ
саҳ. 239 : Вақти гул маю мутриб давлатест, то донӣ
саҳ. 240 : Ту шамъи маҷлиси унсию шоҳи олами ҷонӣ
саҳ. 241 : Ҳар нозанин, ки бинам ҷавлонкунон ба роҳе
саҳ. 242 : Ҳар лаҳза ҷамоли худ навъи дигар ороӣ
саҳ. 243 : Дил бурд зи ман ишвагаре, фитнанамое
саҳ. 244 : Осудадило, ҳоли дили зор чӣ донӣ
саҳ. 245 : Гар наёбам бӯе аз васли ту дар гулзорҳо
саҳ. 246 : Бандам ба сина дам ба дам аз сими мижгон торҳо
саҳ. 247 : Шароби лаъл бошад қути ҷонҳо, қуввати дилҳо
саҳ. 248 : Бисоти сабза фиканданд кӯҳу саҳроро
саҳ. 249 : Кист, к-аз хун пуррақам бинад рухи зарди маро
саҳ. 250 : Рав, ай сабову бигӯ ёри дилситони маро
саҳ. 251 : Сабукдастӣ кун, ай соқӣ, бидеҳ ратли гарон моро
саҳ. 252 : Хуш он манзил, ки моҳе бошад он ҷо
саҳ. 253 : Зиҳӣ, ишқи туро бар куфру дин пушт
саҳ. 254 : Мо ринду ошиқему назарбозу майпараст
саҳ. 255 : Бе ҷамолат савти мутриб мояи дарду ғам аст
саҳ. 256 : Хонаи дил харобкардаи туст
саҳ. 257 : Лола бин дар Бесутун чун ғарқи хун афтодааст
саҳ. 258 : Давлатам нест, ки бошам ба сухан дамсозат
саҳ. 259 : Бар лабам оҳе намеояд, ки дардомез нест
саҳ. 260 : Ба Худо, ғайри Худо дар ду ҷаҳон чизе нест
саҳ. 261 : Чун камар баста маҳи ман ба сафар берун рафт
саҳ. 262 : Сарви гуландоми ман тарфи кулаҳ баршикаст
саҳ. 263 : Вақти гул шуд, базми ишрат бар лаби ҷӯ хуштар аст
саҳ. 264 : Шунидаам, ки ба гул булбули саҳархон гуфт
саҳ. 265 : Соқиё, май деҳ, ки саҳро сабзу бустон хуррам аст
саҳ. 266 : Турки шириншамоиле, ки марост
саҳ. 267 : Ҷилваи ҳусни ту куҷост, ки нест
саҳ. 268 : Ёри дурӯғваъдаи бебоки ман куҷост
саҳ. 269 : Онон, ки дасти рад ба рухи мо ниҳодаанд
саҳ. 270 : Ҷилваи гул рухат аз турраи чун сунбул кард
саҳ. 271 : Ҳар кӣ аз майкадаи ишқи ту бӯе шунавад
саҳ. 272 : Зи шавқат занам дам, забонам бисӯзад
саҳ. 273 : Ёр ҳар дам сари бозори дигар металабад
саҳ. 274 : Гарчи сад ҷон дар раҳи ҷонон зиён хоҳем кард
саҳ. 275 : Аз он бо кӯҳи ғам Фарҳод даст андар камар дорад
саҳ. 276 : Зи шавқат сӯхтам, ҳар кас ба кӯят хонае созад
саҳ. 277 : З-оташи таб маҳи рухсори ту дар тоб мабод
саҳ. 278 : Дилам бе ҷамоли ту нуре надорад
саҳ. 279 : Ба ман дорад дилат ҷанге, ки дорад
саҳ. 280 : Боз гул асбоби маъшуқӣ ба бустон соз кард
саҳ. 281 : Хабари омадани ёр дилам хуррам кард
саҳ. 282 : Саҳар чун абри найсон соябон бар киштзорон зад
саҳ. 283 : Бо ҷигарсӯхтагон ёр набудӣ ҳаргиз
саҳ. 284 : Умр бигзашту рухат сер надидам ҳаргиз
саҳ. 285 : Холист аз он рашки парӣ хонаам имрӯз
саҳ. 286 : Аз шавқи ту шӯрест аҷаб дар сарам имрӯз
саҳ. 287 : Бар канори тоси гардун зад ҳилол ангушт дӯш
саҳ. 288 : Маҳи ноустувори ман, ки шуд рахши фалак пасташ
саҳ. 289 : Ҷону дил пайванд кун бо ёри бемонанди хеш
саҳ. 290 : Ай карда зи ҳоли ман фаромӯш
саҳ. 291 : Бар лаб расид ҷон, ки ба ҷонон фиристамаш
саҳ. 292 : Ба соид то ниҳод он симбар доғ
саҳ. 293 : Чун ҷамоли худ ҳам андак худ тамошо кард ишқ
саҳ. 294 : Биё, ай орзуи ҷони ошиқ
саҳ. 295 : Биё, ай зи сар то қадам ҷони пок
саҳ. 296 : Маро то кай ҷигархун дорӣ, ай дил
саҳ. 297 : Бар аҷи ҳусн рӯйи ту моҳе бувад тамом
саҳ. 298 : Хезед, ҳарифон, ки ба майхона дароем
саҳ. 299 : Дардо, ки даромад ба дарат пой ба сангам
саҳ. 300 : Не моҳманзаре, ки назарбозие кунам
саҳ. 301 : Иди фитр аст, биё, то ба май ифтор кунем
саҳ. 302 : Хуш он ки рӯйи ту бинам, дар изтироб шавам
саҳ. 303 : Ба дил дарде аҷаб дорам, намедонам, ки чун гирям
саҳ. 304 : Бархез, то ба азми тамошо бурун равем
саҳ. 305 : Бе рухат чун ба чаман роҳ кунам
саҳ. 306 : Ҳарчанд ҷуз фиребу фусунат наёфтам
саҳ. 307 : Чораи ишқи ту сабр аст, надонам, чӣ кунам
саҳ. 308 : Зи ҳиҷрон мурдаам, ҷоно, напиндорӣ, ки ҷон дорам
саҳ. 309 : Ёр не, рӯй ба гулшан чӣ кунам
саҳ. 310 : Меҳри рухсори ту дорам, ки ҷафои ту кашам
саҳ. 311 : То кай ороми дили бехабаронат бинам
саҳ. 312 : Намехоҳам, ки бо кас рози он паймонгусил гӯям
саҳ. 313 : Бе худ фитам, ҳар ҷо равон он қадди раъно бингарам
саҳ. 314 : Чун хиромон қаддат, ай сарви дилоро, бингарам
саҳ. 315 : Хушо вақте, ки аз худ раста бошем
саҳ. 316 : Соқӣ, биё, ки дигар з-ин гуфтугӯ ба ҷонам
саҳ. 317 : Бархез, то ба ҷониби гулшан назар кунем
саҳ. 318 : Ҳар дам аз кӯйи ту хоҳам мани шайдо биравам
саҳ. 319 : Ман басе хубони олам дидаам
саҳ. 320 : Гавҳари ноёбию ман баҳри ту ҷон меканам
саҳ. 321 : Аҷаб дардест дар ҷонам, ки дармонаш намедонам
саҳ. 322 : Соқӣ, баромад абри баҳорон
саҳ. 323 : Биё, ҷоно, ки танг омад зи ҳиҷронат ҷаҳон бар ман
саҳ. 324 : Соқиё, хез, ки чун доси зар омад маҳи нав
саҳ. 325 : Он тундхӯ, ки омад хун рехтан фани ӯ
саҳ. 326 : То намуда-ст сар аз тарфи кулаҳ кокули ту
саҳ. 327 : Хуршеду моҳро чӣ баробар кунам ба ту
саҳ. 328 : Ай зи сунбул хатти ту бар гул ниқоб андохта
саҳ. 329 : Шоҳиди гул боз зангорӣ ниқоб андохта
саҳ. 330 : Ҳаст анҷумани мо чамане пургулу лола
саҳ. 331 : Вақти гул тарки маю ҷом, ки чӣ
саҳ. 332 : Гулро фарози шох бин дар ҷилваи ноз омада
саҳ. 333 : То ба чашми ту сурма раҳ карда
саҳ. 334 : Ай ба хубӣ рухи ту аз маҳ беҳ
саҳ. 335 : Сарви ман, бар рухи гул ҷаъди сумансой манеҳ
саҳ. 336 : Ай маро аз оташи савдои ту ҷон сӯхта
саҳ. 337 : Ай шакли қаддат пайкаре аз сими соро рехта
саҳ. 338 : Моем зи машраби муғона
саҳ. 339 : Ай чу ҷон дар дили ман ҷо карда
саҳ. 340 : Ай ба боло балои ҷони ҳама
саҳ. 341 : То чу қадаҳ бо дили пурхун наӣ
саҳ. 342 : Чун ҳавои боғ бо ин шакли мавзун кардаӣ
саҳ. 343 : Биё, биё, ки садои дирову бонги ҳудо
саҳ. 344 : Моем шуста з-оби май даст аз ҳама олудагӣ
саҳ. 345 : Туӣ он офтоби оламорой
саҳ. 346 : Ҷаҳоне тоза шуд аз файзи ту, ай абри наврӯзӣ
саҳ. 347 : Шаб, ки рафтӣ зи барам, мӯниси ҷони кӣ шудӣ
саҳ. 348 : Дар вақти гул, ай булбул, фарёд басе дорӣ
саҳ. 349 : На башар хонамат, ай дӯст, на ҳуру на парӣ
саҳ. 350 : Бар тарфи рух ниҳодӣ он ҷаъди мушксоро
саҳ. 351 : Пора-пора дили ҳазини маро
саҳ. 352 : Ид шуду оламе куштаи ҷавлон туро
саҳ. 353 : Ҳар шабе аз ту дар ин гӯшаи кошона ҷудо
саҳ. 354 : Зулфи маъшуқ ба дасти дигарон аст имшаб
саҳ. 355 : То гашт ҷо ба гӯшам овозаи ҷамолат
саҳ. 356 : Моҳе, ки хест дар шаҳр аз рафтанаш қиёмат
саҳ. 357 : Ин кулба нишемани ниёз аст
саҳ. 358 : Ҳамоно ояти саҷда-ст хат аз мусҳафи рӯят
саҳ. 359 : Булбуло, ҳар шаб туро ин нолаҳои зор чист
саҳ. 360 : Аз ду чашми ту маст бисёр аст
саҳ. 361 : Аз тунгҳои шаккари ноб он даҳан беҳ аст
саҳ. 362 : Ринди дурдикаш, ки бо май дорад имоне дуруст
саҳ. 363 : Роҳат аз дида рафтанам ҳавас аст
саҳ. 364 : Ай хуш он ошиқ, ки бо ёри худ аст
саҳ. 365 : Толиби илми назар шав, худ ҷуз ин таҳсил чист
саҳ. 366 : Ҷуз мурғи ғамат карда ба дил хона касе нест
саҳ. 367 : То кай аз шавқи лабат ташнаҷигар хоҳам зист
саҳ. 368 : Маҳ, ки аз хиҷлати он шамъи шакарлаб бигурехт
саҳ. 369 : Бар офтоб силсилаи пуршикан мапеч
саҳ. 370 : Боғбон мехост буррад шохе аз сарви баланд
саҳ. 371 : Сари зулфат гираҳ бар кори ман зад
саҳ. 372 : Саҳаргоҳон, ки аз боди сабо бӯйи баҳорон зад
саҳ. 373 : Дил, ки дар боғ зи ҳар гул ғами ёраш гирад
саҳ. 374 : Омад насиму роиҳаи мушкбор дод
саҳ. 375 : Наргисосо чу сар аз хок бадар хоҳам кард
саҳ. 376 : Ишрати Хусраву Ширин саҳарам ёд омад
саҳ. 377 : Шабам зи мурғи чаман ин наво ба гӯш омад
саҳ. 378 : Дар диёри Миср агар Юсуфрухе пайдо шавад
саҳ. 379 : Ай хуш, онон, ки хами турраи ёре гиранд
саҳ. 380 : Бода чун беғашу соқӣ чу париваш бошад
саҳ. 381 : Зи бас оҳи ғамат з-ин ҷони оташнок хоҳам зад
саҳ. 382 : Ҳар шишаи май бо ту чу дар маҳфилам афтад
саҳ. 383 : Ба боғ лолаву гул равнақи баҳоронанд
саҳ. 384 : Он ки теғи меҳри ӯ дар сина сад чокам занад
саҳ. 385 : Дил дид лабат в-аз ду ҷаҳон бехабар афтод
саҳ. 386 : Бараҳнагони чаман боз сабзпӯш шуданд
саҳ. 387 : Чу ринд хат ба ҳарифони дурдхора нависад
саҳ. 388 : Хубрӯёни ҷаҳон расми вафо нашносанд
саҳ. 389 : Бар дили ошиқ чу захм аз ништари хоре расад
саҳ. 390 : Дӯстон, аз нолаи зорам садое бишнавед
саҳ. 391 : Манам имрӯз ҳарифи қадаҳошоме чанд
саҳ. 392 : Дӣ чу бустон туро ҷо ба канори об шуд
саҳ. 393 : Ашкам ба гулӯ гар раҳи фарёд набандад
саҳ. 394 : Чу ёр зулфи муанбар набандаду накушояд
саҳ. 395 : Ҳар шабам бе ту ба сад ғам бигзарад
саҳ. 396 : Кай бувад, кай, ки шаби меҳнати ман рӯз шавад
саҳ. 397 : Рухат, ки бар маҳи рахшон хате зи нил кашид
саҳ. 398 : Муддати рафтани он маҳ ба сафар дер кашид
саҳ. 399 : Чун қадаҳ к-аз шароб пур гардад
саҳ. 400 : Доғи ҳаҷрам лаби хушк аз мижа тар месозад
саҳ. 401 : Рух намудӣ, сафо ҳамин бошад
саҳ. 402 : З-он бути озарӣ хабар кӣ диҳад
саҳ. 403 : Бо ту якҷо наметавонам буд
саҳ. 404 : Дил боз саросемаи симинзақане шуд
саҳ. 405 : Маро бар нӯги мижгон, баски хуни дил ҷигар бандад
саҳ. 406 : Сарат зи оризаи даҳр дардманд мабод
саҳ. 407 : Гиряи талхи ман аз хандаи он лаб нигаред
саҳ. 408 : Хиште, ки рӯзи марг маро зери сар ниҳанд
саҳ. 409 : Рақам мезад қалам васфи лаби лаъли ту бар коғаз
саҳ. 410 : Қадат сарвест,ҷоно, сояпарвар
саҳ. 411 : Ай ба назора карда рӯ, мавкиби моҳи ман нигар
саҳ. 412 : Фасли дай кӯтаҳ бувад, соқӣ барои айши рӯз
саҳ. 413 : Надорам дареғ аз ғамат хеҷ чиз
саҳ. 414 : Ман ба хун ғарқу лаби лаъли ту дар ханда ҳанӯз
саҳ. 415 : Ё ба шамшери ҷафо дар ҷигарам чок андоз
саҳ. 416 : Он сарви нозукест ниҳода кулоҳ каж
саҳ. 417 : Ошён месозад аз хас булбули бесабру ҳуш
саҳ. 418 : Чун нуҳуфтӣ он ду рух, бикшо лаби хандони хеш
саҳ. 419 : Дам зад дил аз сирри ғамат, аз сарзаниш хун кардамаш
саҳ. 420 : Ай, чу гулбарги таре орази зебои ту хуш
саҳ. 421 : Ай ба сарам дам ба дам теғи ҷафои ту хуш
саҳ. 422 : Нозанино, як шабе бо ошиқон дамсоз бош
саҳ. 423 : На ба лутф аз ситами дӯст тавон ёфт халос
саҳ. 424 : З-оташи ишқат алам зад риштаи ҷонам чу шамъ
саҳ. 425 : Умрҳо он ки ба сӯям гузаре дошт дареғ
саҳ. 426 : Ҳашмати майфурӯш бин, бар дари ӯ зи ҳар тараф
саҳ. 427 : Ба худ гумони ман ин буд, ки дар бидояти ишқ
саҳ. 428 : Аз дари баставу девори баланди ту ба танг
саҳ. 429 : Биё, ки фасли баҳор асту муҳтасиб маъзул
саҳ. 430 : Дар даҳонат шак аст в-он ду-се хол
саҳ. 431 : Шароби лаъл бидеҳ соқиё, ки як-ду-се дам
саҳ. 432 : Дур аз туам афтода бар бистари дарду ғам
саҳ. 433 : Гоҳе, ки кашӣ теғ, ниҳам гардани таслим
саҳ. 434 : Биё, к-аз рӯйи соқӣ вақти гул бурқаъ барандозем
саҳ. 435 : Мо ба роҳи талаби васли ту наъл афгандем
саҳ. 436 : Рухсатам деҳ, ки сари зулфи сиёҳат гирам
саҳ. 437 : Саҳар ба гӯшаи меҳроб зорие кардам
саҳ. 438 : Ман он наям, ки зи ту даст дораму биравам
саҳ. 439 : Чун мани бесабру дил хоҳам, ки он рӯ бингарам
саҳ. 440 : З-он наранҷам, ки зи худкарда гаронат бинам
саҳ. 441 : Ба тарки ошиқӣ, ай пандгӯ, мадеҳ пандам
саҳ. 442 : Ёди он рӯзе, ки бо хубон саре медоштам
саҳ. 443 : Ай зада навбати ғамат нолаи субҳгоҳиям
саҳ. 444 : Ба рӯзи васл паёпай намоӣ дидорам
саҳ. 445 : Киям ман, ки васлат таманно кунам
саҳ. 446 : Навозишномае овард бод аз ҳазрати ҷонон
саҳ. 447 : Нигоро, зи дармондагон ёд мекун
саҳ. 448 : Донӣ, ки чист бар рухам ин ашки лолагун
саҳ. 449 : Ба бустон мегузар в-аз чеҳра гулҳоро хиҷил мекун
саҳ. 450 : Нигоро, шабе ҳамнишин бош бо ман
саҳ. 451 : Биё, ай шуҳра, дар ишқат ба шаҳри ҳусн машҳурон
саҳ. 452 : Теғи мижгонро ба хуни ишқбозон тез кун
саҳ. 453 : Соғар маҳи нав бошад, холӣ шуда, мапсанд он
саҳ. 454 : Ай дар даҳани тангат ҷуллоби шакар пинҳон
саҳ. 455 : Хуш он ки дар чаман, ай нозанин, ту бошию ман
саҳ. 456 : Аҷаб дар арбада-ст имрӯз бо ман турки масти ман
саҳ. 457 : Ба рухат гул-гул, ки таъсири шароб андохта


Поделиться с друзьями:

Мысли:
Логин чтобы написать свои мысли.