Просмотры: 1014 Мысли: 0

Чаҳорбоғи ғазал

Издатель: Нашриёти Адиб
Читатель: Қуқанов Суръат
Часть: Выборка
Страниц: 7
Дата: 01/09/2023
Бесплатно
Скачано: 31
Android
Windows

Описание:

(Связано)

Чаҳорбоғи ғазал
Нашриёти Адиб

Ҳамагӣ 6 қисм барнома аст:
қисми 1 саҳ. 0 - 80
қисми 2 саҳ. 81 - 164
қисми 3 саҳ. 165 - 233
қисми 4 саҳ. 234 - 304
қисми 5 саҳ. 305 - 375
қисми 6 саҳ. 376 - 480

МУНДАРИҶА :
саҳ. 5 : Булбули Омул
саҳ. 10 : Баски бар бистар гарон шуд ҷисми ғампарварди мо
саҳ. 11 : Худоё, бар сари ноз ор бо мо каҷкулоҳонро
саҳ. 12 : Баски вуболи халқ шуд нолаи дардноки мо
саҳ. 13 : Аз бода барфурӯз рухи шоҳидонаро
саҳ. 14 : Хор дар ҷайби гулистон фиканад гулхани мо
саҳ. 15 : Хизр ҳиммат талабад аз дили овораи мо
саҳ. 16 : Шӯри булбул медиҳад ёд аз қадаҳнӯшӣ маро
саҳ. 17 : Ба нигоҳе чу бисӯзанд бутон пайкари мо
саҳ. 18 : Шефта шав, дило, яке орази дилфурӯзро
саҳ. 19 : Гирад, ки зи гуфтор забони талаби мо
саҳ. 20 : Бигзашт зи мо хандазанон сарвқади мо
саҳ. 21 : Ай ишқ, гурез аз дили мо
саҳ. 22 : Ба тан бӯё кунад гулҳои тасвири ниҳолиро
саҳ. 23 : Ошиқи дардем, пас баред даворо
саҳ. 24 : Хӯ карда ба афғон дили беҳавсалаи мо
саҳ. 25 : Мастӣ зи кӯйи ишқ бурун мекашад маро
саҳ. 26 : То чанд биковам дили ғампешаи худро
саҳ. 27 : Беҳ, ки имшаб посбони дида созам хобро
саҳ. 28 : Ғуборе мерасад з-он раҳгузар, ай дида, ҷо бикшо
саҳ. 29 : Хуш дархур аст вақти саволу ҷавобҳо
саҳ. 30 : Ай ба сӯят ақлро андозҳо
саҳ. 31 : Сайри гулзори ҳавас ҳабси нафас бошад маро
саҳ. 32 : Ку парешон булбуле, то ҳамнафас бошад маро
саҳ. 33 : Ай оби рух аз нахли қадат ҷилвагариро
саҳ. 34 : Аз лаб нарафт мояи талхӣ фурӯ маро
саҳ. 35 : Дил ба завқи «Нағмаи Довуд» менолад маро
саҳ. 36 : Мастона раҳи майкада тай мекунам имшаб
саҳ. 37 : Дар оғӯшам гуле дӯшина ҷо дошт
саҳ. 39 : Манам, ки тоири шавқам баландпарвоз аст
саҳ. 40 : Ошиқонро бар ҳарири ноз хуфтан расм нест
саҳ. 41 : Зулфат чу пайи итоб бишкаст
саҳ. 42 : Ҳар насимеро, ки дар дил ёд зулфи ӯ гузашт
саҳ. 43 : Бе ту базми шароб бенамак аст
саҳ. 44 : Баҳор омад, ки гардад ҷисму ҷон маст
саҳ. 45 : Ба ҷонам ҳасрати ҷонон фитода-ст
саҳ. 46 : Дар ҷаҳоне зодаам, к-он ҷо зи шодӣ ном нест
саҳ. 47 : Зиндагони ишқи ӯро тан якеву ҷон сад аст
саҳ. 48 : Гар бисоти ғам фурӯ чинам, дили ношод кист?
саҳ. 49 : Туро то кор бо теғозмоист
саҳ. 50 : Аз он ба майкадаам лаҳза-лаҳза оҳанг аст
саҳ. 51 : Ҳар куҷо ашкест, саргардони домони ман аст
саҳ. 52 : Дар води мо бахт мададгор кӣ дида-ст?
саҳ. 53 : Ҷунун ба сафшиканӣ, ақл дар сафорист
саҳ. 54 : Бозам рух аз пиёла чаман дар чаман шукуфт
саҳ. 55 : Субҳам ба ғаму шом ба кулфат гузарон аст
саҳ. 56 : Дар даври чарх ҷоми ҳарифон тиҳӣ чарост?
саҳ. 57 : Чун насим аз дари гулзор гузаштему гузашт
саҳ. 58 : Навгуле дорам, ки сад ойинарӯ ҳайрони ӯст
саҳ. 59 : Гӯшаи чашми ту нозам, ки ҷаҳон дарҳам аз ӯст
саҳ. 60 : Офият бор дар ин синаи ранҷур наёфт
саҳ. 61 : Чу гулро парда аз рухсор бархост
саҳ. 62 : Боз аз табассуме ҷигарам хун намуду рафт
саҳ. 63 : Бозӣ махур, ки оби ҷаҳон ҷуз сароб нест
саҳ. 64 : Зи чашмам то гули ҳасрат ба ҷӯш аст
саҳ. 65 : Ай даври фалак, қисмати шодиву ғам аз туст
саҳ. 66 : Чист гуфтӣ ба дилам, ғайри таманнои ту чист?
саҳ. 67 : Дард аст сазовори дили зору дигар ҳеч
саҳ. 68 : Нишот ҳечу тараб ҳечу ҷому соғар ҳеч
саҳ. 69 : Ай хуш он дил, ки ҳамоғӯши ҷароҳат бошад
саҳ. 70 : Навбаҳор асту гул аз ҷайби ҳаво меҷӯшад
саҳ. 71 : Дард ку, то ҳашаре бар сари дармон орад
саҳ. 72 : Гоҳе, ки лабат чошнии роз фурӯшад
саҳ. 73 : Ваҳ, чӣ бахт аст ин ки офат низ аз ман мерамад
саҳ. 74 : Дидам гули рӯйе, нигаҳам ранг баровард
саҳ. 75 : Субҳ аз рухи ӯ туҳфа ба гулзор фиристод
саҳ. 76 : Рафт ончунон ки гарди рикобаш касе надид
саҳ. 77 : Пеш аз замони мову ту меҳру вафо набуд
саҳ. 78 : Охир ба ишвае дили мо метавон харид
саҳ. 79 : Чун ба чаман ҷилваи мастона кард
саҳ. 80 : Ман парешонам, туро дарди парешонӣ мабод
саҳ. 81 : Чун ғазаб ранги гулаш бар ёсамин меафканад
саҳ. 82 : Ҳар узви танат соддатар аз узви дигар буд
саҳ. 83 : Зи мо эмин нишин, к-аз оташи мо гул намесӯзад
саҳ. 84 : Онӣ ту, ки субҳи талабат шом надорад
саҳ. 85 : Сурмаи чашми сабо хоки сари кӯйи ту бод
саҳ. 86 : Худфурӯшон зи пайи гармии бозори худанд
саҳ. 87 : Дил бе ту ба гулшан зи гулу бед гурезад
саҳ. 88 : Ҳар чӣ дидам, ҷуз лаби ширини ҷонон талх буд
саҳ. 89 : Нест як дам, ки фалак қимати афзун накунад
саҳ. 90 : Офият ҷӯяд дилам, андешаи кораш кунед
саҳ. 91 : Пас аз умре, ки он номеҳрбон бо ман даромезад
саҳ. 92 : Ҳусне, ки зи пай сад дили девона надорад
саҳ. 93 : Зи ҳасрат соғари ишрат ба дастам зор мегиряд
саҳ. 94 : Шаби гузашта маро шамъи бахт равшан буд
саҳ. 95 : Хору гул ҳар ду азизанд, ки аз як чамананд
саҳ. 96 : Зиндонии савдоят бар сарви чаман хандад
саҳ. 97 : Дар ин раҳ ҳар кӣ бинӣ, бо дили пурдад меояд
саҳ. 98 : Тифли ишқам, гарму сӯзон чун шарорам зодаанд
саҳ. 99 : Вой, агар пири муғон раҳм ба ҳолам накунад
саҳ. 100 : Наменолам гар имшаб кор бар сад изтироб афтад
саҳ. 101 : Дарё кашам, ба қатра лабам тар намешавад
саҳ. 102 : Маро ба ваъдаи ҷаннат фиреб натвон дод
саҳ. 103 : Ба рақс он нозанин ҳар гаҳ қадам аз ноз бардорад
саҳ. 104 : Сунбули ҷаннату мӯйи ту зи як силсилаанд
саҳ. 105 : Ёр ғофил зи кафам гавҳари имон заду бурд
саҳ. 106 : Боз товусхироме суйи мо меояд
саҳ. 107 : Ҳар киро дил гашт раҳбар, дар ҷаҳон овора монд
саҳ. 108 : Боз мехоҳад гулобе бар рухи олам занад
саҳ. 109 : Шароби айши мо аз рӯйи хубон соф кай гардад?
саҳ. 110 : На ҳар тӯтӣ чу ман ширинкалому хушсухан гардад
саҳ. 111 : Чу ишқ ояд, куҷо осори ақли зуфнун монад
саҳ. 112 : Шаб аз дил сӯйи гардун нолае кардам равон охир
саҳ. 113 : Шӯхчашмо, назар аз наргиси масташ бардор
саҳ. 114 : Маҳест дилбари ман, з-офтоб равшантар
саҳ. 115 : Файзи пиёла бахшад обу ҳавои Кашмир
саҳ. 116 : Чӣ метозӣ шитобон умр, бепарво наӣ охир!
саҳ. 117 : Шаҳди лабаш, ки ҳаст зи ҷон бештар лазиз
саҳ. 118 : Роҳат ояд ба диёри дилу баргардад боз
саҳ. 119 : Дар суханчинӣ чу тифлон табъро бадхӯ масоз
саҳ. 120 : Ба як дил оламе ғам дораму ғамгин наям ҳаргиз
саҳ. 121 : Чӣ дорӣ бо дилам, ай шаб, намо рӯз!
саҳ. 122 : Бирез гул ба гиребону май бинӯш имрӯз
саҳ. 123 : Он қадар беҳуда гардидам, ки гардун гуфт: – Бас
саҳ. 124 : Чу баргирад ба ноз он нозанин рақс
саҳ. 125 : Биншин нафасе ҳамдами дил, маҳрами ҷон бош
саҳ. 126 : Зи ғам сад неш дорам, дар ҷигар беш
саҳ. 127 : Мечамад он сарв, гулзор аз қафо меоядаш
саҳ. 128 : На он мор аст зулфи ӯ, ки густохона гирандаш
саҳ. 129 : Худ муштарии хешаму худ нархгари хеш
саҳ. 130 : Меравад мастона, гӯё бурда пур паймонааш
саҳ. 131 : Чӣ ғофил хуфтаӣ, бархез, субҳ инак, шароб инак!
саҳ. 132 : Ай пеши чеҳраи ту арақнок рӯи гул
саҳ. 133 : Риштаи меҳру муҳаббат нагсилам з-он дилгусил
саҳ. 134 : В-агар по дар салосил дорам аз ғам
саҳ. 135 : Як субҳдам аз айш суроғе нагирифтем
саҳ. 136 : Сари осудагон ошуфтасомон аз ту мебинам
саҳ. 137 : Мастам дигар он сон, ки сар аз по нашиносам
саҳ. 138 : Шуд умру гуле аз чамани айш начидем
саҳ. 139 : З-он чеҳра гул ба домани андеша мекунам
саҳ. 140 : Баландӣ нанги ҳиммат буда, ман бовар намекардам
саҳ. 141 : Мо машрабиёни майпарстем
саҳ. 142 : Мо бо гули баҳор чу булбул нишастаем
саҳ. 143 : Гули рухсори ту рангаш ба қарор аст мудом
саҳ. 144 : Ман, ки дар хун дасту пойи сайди бисмил мезанам
саҳ. 145 : Диле аз қайди ин вайронсаро вораста мехоҳам
саҳ. 146 : Мо душманӣ ба мардуми олам накардаем
саҳ. 147 : Чӣ хуш болидаӣ, ай нахл, бар болиданат нозам
саҳ. 148 : Мо дар канори сабзаву сунбул нишастаем
саҳ. 149 : Ёди суҳбатҳо, ки бо ёрони якдил доштем
саҳ. 150 : Дар ҳар саре чу нашъаи савдо нишастаем
саҳ. 151 : Чу шер ошуфтаам, бо чархи рӯбаҳбоз мекӯшам
саҳ. 152 : Аз ғам чу захмхурда паланге нишастаем
саҳ. 153 : Ҳаргиз рухи ниёз ба сӯе накардаеам
саҳ. 154 : Баски дар савдои ӯ худро парешон ёфтам
саҳ. 155 : Мефурӯзӣ базми мо, ай ёр кам
саҳ. 156 : Рӯзгоре шуд, ки аз ҷому сабӯ бебаҳраем
саҳ. 157 : Чу баҳори ҷилва резӣ ба чаман зи пои рангин
саҳ. 158 : Ай шуълазори орази ту гулситони ҳусн
саҳ. 159 : То кай халад аз ғам ба дилам хори шикаста
саҳ. 160 : Фитнаи сарву офати суманӣ
саҳ. 161 : Ту ин аҳде, ки бо ман баста будӣ
саҳ. 162 : Завқи мастӣ ку, ки ҳар соат тиҳӣ созам хуме
саҳ. 163 : Субҳ асту ҳавои маю ҳангомаи сабӯҳӣ
саҳ. 164 : Ман он наям, ки шикаст оварам ба кори касе
саҳ. 165 : Шоири «хуштарош»-у «хушсадо»
саҳ. 171 : Фасли гулу рӯйи ту ҷавон сохт ҷаҳонро
саҳ. 172 : Дар ин чаман, чу гуле нашнавад фиғони маро
саҳ. 173 : Лаб фурӯ бастам, зиён дорад забондонӣ маро
саҳ. 174 : Дар оташ ар фиканам тухми меҳрбониро
саҳ. 175 : Чашмат ба фусун баста ғазолони Хутанро
саҳ. 176 : Бе ту аз гулшан чӣ ҳосил хотири афсурдаро
саҳ. 177 : Дило, бар чашми тар неҳ остинро
саҳ. 178 : Иззате дигар бувад дар домани саҳро маро
саҳ. 179 : Ҳеч дилсӯзе надонад чораи кори маро
саҳ. 180 : Дунболи ашк афтодаам, ҷӯям дили озурдаро
саҳ. 181 : Ашки кавокиб нигар, чархи ғамандудро
саҳ. 182 : Ба ҳар манзил фузун дидам зи ҳиҷрон зории дилро
саҳ. 183 : Гул дар ин гулшан куҷо дорад сари парвои мо
саҳ. 184 : Кӣ харидӣ зи ғами гардиши даврон моро?
саҳ. 185 : Турки чашмат мекунад омоҷгаҳ меҳробро
саҳ. 186 : Шаҳиди он қади раъно васият кард ҳамдамро
саҳ. 187 : Аз он чашме, ки медонад забони безабониро
саҳ. 188 : Чанд аз шарми ту бошад дар ниқоб
саҳ. 189 : Касе, ки монда ба банди либос, зиндонист
саҳ. 190 : На ҳамин савдои абрӯят маро девона сохт
саҳ. 191 : Он сарви равон, то ба гулистон гузаре дошт
саҳ. 192 : Дил пас аз тавфи Ҳарам бар дари майхона нишаст
саҳ. 193 : Ҳаргиз дилат нишони гузори вафо надошт
саҳ. 194 : Дар оташи ишқи маҳвашон рафт
саҳ. 195 : Дил зи новакҳои бедоди ту пайконро гирифт
саҳ. 196 : Абрро дидем, чун мо чашми гирёне надошт
саҳ. 197 : Дил аз сари кӯйи ту агар пой кашида-ст
саҳ. 198 : Сабрро аз даҳанат ҳавсала танг омадааст
саҳ. 199 : Гардун дар оташ аз ҳасади ҷавҳари ман аст
саҳ. 200 : Сардмеҳриҳои давронро талофӣ аз таб аст
саҳ. 201 : Якрангаму дар кӯйи дурангӣ-м ватан нест
саҳ. 202 : Як шаҳр сангдил агар, як сахтҷон бас аст
саҳ. 203 : Дил, ки чун наргиси мастат ба шароб афтода-ст
саҳ. 204 : Ҷилваи печу хам аз мӯйи камар хоҳад рафт
саҳ. 205 : Субҳи шукуфтагӣ зи шафақ камбаҳотар аст
саҳ. 206 : Пирӣ расиду мавсими табъи ҷавон гузашт
саҳ. 207 : Дари сад захми ҷафо з-он мижжа бар дил боз аст
саҳ. 208 : Нахли уммед зи бор афтода-ст
саҳ. 209 : Рӯзӣ талаб макун, ту чӣ донӣ, ки он куҷост?
саҳ. 210 : Он ёр гузин, ки хашмгин нест
саҳ. 211 : Дилам бо чашми тар якранг аз он аст
саҳ. 212 : Ба коме хоҳиши мо мубтало нест
саҳ. 213 : Зулфи ту, ки тифлони ҳавасро шаби ид аст
саҳ. 214 : То ба номи ман забони хомаат гардидааст
саҳ. 215 : Тавба кардам, мастӣ аз чашми бутон афтодааст
саҳ. 216 : Чу сохт чашми ту корам, нуҳуфта дидан чист?
саҳ. 217 : Боғу роғи мани хунинҷигар аст
саҳ. 218 : Чашми ҳар кас гар ба ёри моҳсимо равшан аст
саҳ. 219 : Дида чашми майпарасте дидааст
саҳ. 220 : Имсол навбаҳор қадам пештар гузошт
саҳ. 221 : Дар тариқи худнамоӣ шеваи дилхоҳ нест
саҳ. 222 : Даҷлаи ашк аз баҳори шавқ туғён кардааст
саҳ. 223 : Ҳар кас ба ту, дилрабо, нишинад
саҳ. 224 : Мутрибе ку, ки ба хуршеди рухаш ноз кунад
саҳ. 225 : Аз ғаме шиква макун, то ғами дигар надиҳанд
саҳ. 226 : Абр то барҷост ёрон, бода дар соғар кунед
саҳ. 227 : Халқро дидӣ, дигар хорӣ чаро бояд кашид?
саҳ. 228 : Ба ҳоли бад дил аз чашми тар афтод
саҳ. 229 : Дил на аз ӯст на зи мо, ёр чу бениқоб шуд
саҳ. 230 : Даст аз соғари уммед кашидан дорад
саҳ. 231 : Сарфароз он сар, ки фориғ аз ғами сомон шавад
саҳ. 232 : Дил, ки чандин оҳ аз ҷон мекашад
саҳ. 233 : Чанд навмед зи кӯйи ту дили зор ояд
саҳ. 234 : Ай дил, чу рози дӯст нахоҳӣ самар шавад
саҳ. 235 : Гар сели фитна хезад, дилро чӣ мушкил афтад
саҳ. 236 : Нест як шаб, ки сиришкам гули бистар нашавад
саҳ. 237 : Дил таманнои дарди ӯ дорад
саҳ. 238 : Ба дилам ин ҳама пайкони ситам бор набуд
саҳ. 239 : Дар ин гулшан зи бадхӯйӣ гул аз оби равон ранҷад
саҳ. 240 : Чанд дил талхии ғамро шакаристон дорад
саҳ. 241 : Майошоми ғамат паймонаву соғар намедорад
саҳ. 242 : Айём хушдилӣ ба ситамгор медиҳад
саҳ. 243 : Дасти машшота агар зулфи туро тоб диҳад
саҳ. 244 : Гарам осуда даврон мегузорад
саҳ. 245 : Гар ба таҳрири ситам номаи ҳиҷрон ояд
саҳ. 246 : Баски ҳарфи қоматат вирди дили девона шуд
саҳ. 247 : Дорад агар сафое, дил аз шароб дорад
саҳ. 248 : Ҷуз ба май ҳеч дил аз банди ғам озод нашуд
саҳ. 249 : Вақте, ки бори ҳастӣ чизе ба ҷо намонад
саҳ. 250 : Риёзи мулкро дигар баҳори дилкушо омад
саҳ. 251 : Дилам ба мулки қаноат нишон намедонад
саҳ. 252 : Диле дорам, к-аз ӯ дилҳо бисӯзад
саҳ. 253 : Кай бувад саргаштагиҳоро дил аз сар во кунад
саҳ. 254 : Он раҳравон, ки дар паси зону сафар кунанд
саҳ. 255 : Бути паймоншикан дам аз вафо зад
саҳ. 256 : На дар ин гулшан гуле аз ошноӣ бӯ диҳад
саҳ. 257 : Мурғи дилам, ки равшан аз ӯ чашми дом буд
саҳ. 258 : Кай таманнои ту аз хотири ношод равад
саҳ. 259 : Хуш он замон, ки итобат баҳонасоз набуд
саҳ. 260 : Даврон зи кори баста агар уқда во кунад
саҳ. 261 : Иқлими дил ба зӯр мусаххар намешавад
саҳ. 262 : Нагӯямат, ки дил аз ҳосили ҷаҳон бардор
саҳ. 263 : Чашми ҷодуи ту дар дилҷӯйии аҳли ниёз
саҳ. 264 : Чун ашки парешон сафареро чӣ кунад кас?!
саҳ. 265 : Дидаро кардӣ сафед, аз интизори мо мапурс
саҳ. 266 : Набвад аҷаб, ки бошад саргашта сад ҳазораш
саҳ. 267 : Ба хона чанд нишинӣ, саре ба бустон каш
саҳ. 268 : Дурам аз фитна, ки дар сояи мижгони туам
саҳ. 269 : Ҳар оҳи ҳасрате, ки ба танҳо кашидаам
саҳ. 270 : Ба даври хеш зи мино ҳисор мехоҳам
саҳ. 271 : Дасту дил тангу ҷаҳон танг, Худоё, чӣ кунам?
саҳ. 272 : Беҷавҳарему даст зи шамшер мебарем
саҳ. 273 : Ман ки дур аз ватанам, айш таманно накунам
саҳ. 274 : Умрест, ки як мастии саршор надидам
саҳ. 275 : Фурсате ку, ки давои дили ранҷур кунем?!
саҳ. 276 : Ҳам ҷафои дӯстон, ҳам ҷаври душман мекашам
саҳ. 277 : Ҳама покони баҳру бар дидам
саҳ. 278 : Аз дасти даҳр меҳнати бисёр мекашам
саҳ. 279 : Бар раги дил гоҳ нохун, гоҳ наштар мезанам
саҳ. 280 : Боз ид омад, бағалгирӣ ба мино мекунам
саҳ. 281 : Мӯшикофиҳо дар он андоми зебо кардаам
саҳ. 282 : Толеъи ворун бар он баргаштамижгон бастаем
саҳ. 283 : Остини гиряро гоҳе, ки боло мезанам
саҳ. 284 : Хокнишинист сулаймониям
саҳ. 285 : Ҳаргиз ошуфта зи бадгардии даврон нашудам
саҳ. 286 : Дило магӯй, ки нагрифт ҳеч кас хабарам
саҳ. 287 : Меравем аз худ, биё дар анҷуман танҳо нишин
саҳ. 288 : На ҳамин мерамад он навгули хандон аз ман
саҳ. 289 : Шаби ид аст, мебояд дари майхона во кардан
саҳ. 290 : Ба яғмо бурд дину дил, ки дастандози ноз аст ин
саҳ. 291 : Ҳусн агар ин аст носеҳ, ҳамчу мо хоҳад шудан
саҳ. 292 : Чист корам? Захми корӣ ҳар замон бардоштан
саҳ. 293 : Ай кош, сад дил бошадам, ай ҷону дил қурбони ту
саҳ. 294 : Омад баҳору лашкари гул дар рикоби ӯ
саҳ. 295 : З-ошуфтагии ҳолам рабт аз сухан бурида
саҳ. 296 : Наншистани нақши умед, аз нақши бад бисёр беҳ
саҳ. 297 : Ай дил, ба санглохи ҳавасҳо қадам манеҳ
саҳ. 298 : Ҳавои сайри гулшан мондаасту болу пар рафта
саҳ. 299 : Ту зи рӯйи меҳрбонӣ ба миён магар дароӣ
саҳ. 300 : Зи базме барнамехезад суруди нағмапардозе
саҳ. 301 : Зи теғи ту бар дил дари ошноӣ
саҳ. 302 : Сад ранг нола дорад бемори зиндагонӣ
саҳ. 303 : Макун аз талхкомон шиква, гар ширинсухан бошӣ
саҳ. 304 : Ҳар дам аз хештан оҳанги рамидан дорӣ
саҳ. 305 : Сухангустари нозукдил ва ворастатабиат
саҳ. 310 : Ба ҳоли худ қаноат гиряи дигар бувад моро
саҳ. 311 : Ҷамъ гардонад Худо хоби парешони маро
саҳ. 312 : Девона карда баски ҳавоят баҳорро
саҳ. 313 : Рамиданҳои ман аз шаҳр чун берун занад худро
саҳ. 314 : Мусаххар кардаанд аҳли чунун иқлими ҳомунро
саҳ. 315 : Махур баҳри Худо, ай шайх, хуни майпарастонро
саҳ. 316 : Фузун гашт аз саводи хат фурӯғи ҳусн ҷононро
саҳ. 317 : Бахти бад хоҳад зи душман хуни мо
саҳ. 318 : Чунон дур аз ту дорам базми ранги нотавониҳо
саҳ. 319 : Ай зи оби лаъл лабрез аз лабат паймонаҳо
саҳ. 320 : Имшаб аз ҷӯши ҷунун файзи дигар буд маро
саҳ. 321 : Дуои хоксорон мекунад имдод шоҳонро
саҳ. 322 : Қатъи сухан бувад зи хамӯшӣ баёни мо
саҳ. 323 : Хонаи дил, ки шуд аз рӯйи ту равшан ин ҷо
саҳ. 324 : Фалак тоқат намеорад нигоҳи гарми мардонро
саҳ. 325 : То бахти сияҳ сояфиган шуд ба сари мо
саҳ. 326 : Ҳазор ранг кунад хоб гул зи бистраи мо
саҳ. 327 : Пур шуд зи заъфи толеъ азбаски маскани мо
саҳ. 328 : Софтинат кай тавонад кард пинҳон розро?
саҳ. 329 : Пурваҳшат аст баски дили хоксори мо
саҳ. 330 : Базми ишқ аст, бувад бодаи дигар ин ҷо
саҳ. 331 : Надидам баски аз шӯхӣ саманди пуршитобашро
саҳ. 332 : Бе лабат паймонаҳоро талх бошад комҳо
саҳ. 333 : Берун нарафта ҳайрати мо аз ғубори мо
саҳ. 334 : Ҳанӯз зинда бувад номи мо зи шуҳрати мо
саҳ. 335 : Ҳар ғазал як гулбун аз боғи хирад бошад маро
саҳ. 336 : Ба доми ҳалқаи аҳбоб бастаанд маро
саҳ. 337 : Зи бас гардид об аз ҷӯши ваҳшат пайкарам имшаб
саҳ. 338 : Аз рухат баски арақ сар задааст
саҳ. 339 : Саҳро тиҳӣ зи водии паймудаи ман аст
саҳ. 340 : Вусъати майхонаи ман аз дили танги худ аст
саҳ. 341 : Баски рангам зард аз ҳаҷри рухи он бевафост
саҳ. 342 : Сари мо пур зи нашъаи савдост
саҳ. 343 : Хомушӣ нозукдилонро пардапӯши роз нест
саҳ. 344 : Дилдӯзи нигоҳи ту зи мижгони сиёҳ аст
саҳ. 345 : Зи оби дидаи ман баски гулситон сабз аст
саҳ. 346 : Пеши мо фикри сухан сайри гулистон кардан аст
саҳ. 347 : Дар шоми ғами хеш маро субҳи умед аст
саҳ. 348 : Ҳавои Дайру Ҳарам нашъаи мудоми ман аст
саҳ. 349 : Ба шаҳри мо ҳунаре ғайри хомушӣ нанг аст
саҳ. 350 : Бода иксири ҷоми маҷлиси мост
саҳ. 351 : Ҳарфе зи дасти ранги ту, номеҳрбон, гузашт
саҳ. 352 : Зоҳид, ба сарат ҳавои мул нест
саҳ. 353 : Рафтанам сӯйи ту аз худ мушкил аст
саҳ. 354 : Ба боғ бе рухи соқӣ макаш пиёла абас
саҳ. 355 : Азбаски шудам маҳви сафои бадани субҳ
саҳ. 356 : Сабукгулгунқабоям чун пайи рафтан зи ҷо хезад
саҳ. 357 : Нуктаи шӯхи ту маст аз майи ором бувад
саҳ. 358 : Аз базми бода баски сафо мавҷ мезанад
саҳ. 359 : Хуррам касе, ки соғари ваҳдат ба сар кашид
саҳ. 360 : Аз хадангаш нишон ба худ болад
саҳ. 361 : Аз нигоҳ ин шӯхчашмон бодаро хун кардаанд
саҳ. 362 : Хирад осуда аз базми муҳаббат барнамегардад
саҳ. 363 : Бар ҳар гулшан, ки он сарви баландиқбол меояд
саҳ. 364 : Куҷо аз модари айём осоиш ҳавас бошад?
саҳ. 365 : То ба кай хубон ба ҳоли мо тағолуф сар кунед
саҳ. 366 : Девони чунин рахнаи тадбир надорад
саҳ. 367 : Касе имшаб ба болини мани бетоб меояд
саҳ. 368 : З-ойина акси ӯ чу шарар мавҷ мезанад
саҳ. 369 : Мастон зи гӯш пунбаи ғафлат кашидаанд
саҳ. 370 : Гар нишоне аз шикор он турки бадхӯ мебарад
саҳ. 371 : Хушнигоҳе боз мехоҳам назарбозам кунад
саҳ. 372 : Мардумак з-оташи ҳусни ту шакар мегардад
саҳ. 373 : Мурғи фиғонам аз ғами матлуб мепарад
саҳ. 374 : Назокат шеваи килки баҳорафшони ман бошад
саҳ. 375 : Дӯшам аз ҳайрат хамӯшӣ душмани фарёд буд
саҳ. 376 : Дар он дарё, ки акси ман ба мавҷи изтироб ояд
саҳ. 377 : Ба ҳар саҳро, ки бод он турраи анбарфишон гирад
саҳ. 378 : Шаҳди лабаш, ки ҳаст зи ҷон бештар лазиз
саҳ. 379 : Ай нишони поят аз чашми ғизолон шӯхтар
саҳ. 380 : Лабам зи ҳарфи лаби ӯст боданӯш ҳанӯз
саҳ. 381 : Ойинахонаи назари поки хеш бош
саҳ. 382 : Боз дорад имшабам ҳар мӯй чун парвона рақс
саҳ. 383 : То оҳувона шӯхии чашми ту дидаам
саҳ. 384 : Зи худ то рафтам, аз заъфи бадан тадбирҳо кардам
саҳ. 385 : Даҳон аз гуфтугӯ бастам, шикоят мухтасар кардам
саҳ. 386 : Чунон зи шавқи талаб гарми рафтани роҳам
саҳ. 387 : То тавонам аз пайи ӯ меравам
саҳ. 388 : Доим аз марҳам гурезон аст доғи синаам
саҳ. 389 : Бе туам хун бувад майи гулфом
саҳ. 390 : Ёр аст ба ҳар масҷиду майхона, ки рафтам
саҳ. 391 : Ба гулшан бе ту бошад шабнаме санги аёғи ман
саҳ. 392 : Хуни дил аз дидаам мастона меояд бурун
саҳ. 393 : Гар саҳар он гул ба гулгашти чаман ояд бурун
саҳ. 394 : Куҷо аз сурмадон миннат кашад чашми сиёҳи ӯ
саҳ. 395 : То каям мижгони чашми доғ бошад тири ӯ
саҳ. 396 : Чунон шуд пардаҳои гӯши ман соф аз барои ӯ
саҳ. 397 : Ман нагӯям, ки сафар кун зи худу танҳо рав
саҳ. 398 : Ғанӣ доди сухан дода
саҳ. 404 : Ҷунунӣ ку, ки аз қайди хирад берун кашам поро?!
саҳ. 405 : Тиҳӣ кун, ай дил, аз парвардаи худ зуд паҳлуро
саҳ. 406 : Гуфтугӯ якранг набвад ғофилу ҳушёрро
саҳ. 407 : Гармрӯ монанди шамсам баски дар роҳи фано
саҳ. 408 : Ба резиш зери бори худ даровар соддалавҳонро
саҳ. 409 : Дар маърака сад захм расад гар ба тани мо
саҳ. 410 : Мо – булбулон баланд насозем хонаро
саҳ. 411 : Зи нақши пойи ту гулҳо шукуфт қолиро
саҳ. 412 : Ҳоҷат аз ҳад чу равад, даст диҳад истиғно
саҳ. 413 : Фурӯғи шуълаи идрок дар пирист кам пайдо
саҳ. 414 : Шаб, ки созад ғами оғӯши ту бетоб маро
саҳ. 415 : Тан сохта побанд дар ин марҳила ҷонро
саҳ. 416 : Соқӣ, ба ҷом рез майи португолро
саҳ. 417 : Рӯзу шаб азбас замингирам зи дарди дасту по
саҳ. 418 : Аз шарми тавба дар арақам, ку шароби ноб?
саҳ. 419 : Ҳар раги гул риштае бошад ба пои андалеб
саҳ. 420 : Сарномаи мактуби ту сарриштаи кин аст
саҳ. 421 : Пир шуд зоҳиду аз рози дарун бехабар аст
саҳ. 422 : То сурмадон сиёҳии чашми ту дидааст
саҳ. 423 : Маънии соф, ки дар қобили алфози бад аст
саҳ. 424 : Дар намакзори саводи Ҳинд шодобӣ кам аст
саҳ. 425 : То кори ту бедории шабҳои дароз аст
саҳ. 426 : Баски монанди камон пайкарам аз пирӣ кост
саҳ. 427 : Лаби лаълат чу муқобил ба майи ноб шавад
саҳ. 428 : То ба саҳро ҳар тараф равшан чароғи лола шуд
саҳ. 429 : Зинда дар гӯр агар гардиши афлок кунад
саҳ. 430 : Чу мурғи дил ба бустон бе ту дар парвоз меояд
саҳ. 431 : Маънии байзаи фӯлод маро равшан кард
саҳ. 432 : Ба роҳи шавқи ту, ай офтоби оламгир
саҳ. 433 : Мезанад пайваста дам аз ихтилоти зулфи ёр
саҳ. 434 : Муддаъӣ гар лофи ҷавҳар зад, надорад эътибор
саҳ. 435 : Ба маҷлисе, ки бувад бода аз лаби дилдор
саҳ. 436 : Нишони ҳарзагардӣ зоҳир аст аз тарзи рафторам
саҳ. 437 : Сӯзи дови дили мо дафъ нашуд аз марҳам
саҳ. 438 : Ёр дар базм омаду мо аз ҳаё бархостем
саҳ. 439 : Сар ҳамчу тори сабҳа ба сад дар кашидаем
саҳ. 440 : Хилвате дар анҷуман дорам, ки чун мӯйи миён
саҳ. 441 : Гар чароғи ҳусни ӯ равшан шавад дар анҷуман
саҳ. 442 : Шуд савору доман аз дастам кашид он нозанин
саҳ. 443 : Шаб, ки ахтар шумарад то ба саҳар дидаи ман
саҳ. 444 : Ба гулшан бе ту абри дидаи мо рехт бороне
саҳ. 445 : Ёр дар чашми ману равшан аз ӯ анҷумане
саҳ. 446 : Луғот ва тавзеҳот


Поделиться с друзьями:

Мысли:
Логин чтобы написать свои мысли.