Просмотры: 324 Мысли: 0

Низомии Ганҷавӣ, Хамса 1

Издатель: Нашриёти Адиб
Читатель: Муниса Талбакова
Часть: 1
Страниц: 133
Дата: 18/10/2021
15 сомон
Скачано: 0
Android
Windows

Описание:

(Связано)

Хамса 1
Низомии Ганҷавӣ
саҳ. 0 - 132

МУНДАРИҶА :
саҳ. 5 : Муқаддима
саҳ. 20 : Муноҷоти аввал дар сиёсат ва қаҳри яздон
саҳ. 22 : Муноҷоти дуввум дар бахшиш ва авфи яздон
саҳ. 24 : Дар наъти Расули Акрам
саҳ. 25 : Дар Меъроҷ
саҳ. 28 : Наъти аввал
саҳ. 29 : Наъти дуввум
саҳ. 31 : Наъти севум
саҳ. 32 : Наъти чаҳорум
саҳ. 35 : Дар мадҳи малик Фахруддин Баҳромшоҳ ибни Довуд
саҳ. 36 : Дар хитоби заминбӯс
саҳ. 38 : Дар мақому мартабаи ин нома
саҳ. 40 : Гуфтор дар фазилати сухан
саҳ. 41 : Бартарии сухани манзум аз мансур
саҳ. 45 : Дар тавсифи шаб ва шинохтани дил
саҳ. 49 : Хилвати аввал дар парвариши дил
саҳ. 53 : Самараи хилвати аввал
саҳ. 54 : Хилвати дуввум дар ишрати шабона
саҳ. 57 : Самараи хилвати дуввум
саҳ. 59 : Мақолати аввал дар офариниши Одам
саҳ. 63 : Достони подшоҳи навмед ва омурзиш ёфтани ӯ
саҳ. 64 : Мақолати дуввум дар андарзи шоҳ ва муҳофизати адл
саҳ. 66 : Ҳикояти Нӯшервон бо вазири худ
саҳ. 68 : Мақолати севум дар ҳаводиси олам
саҳ. 71 : Ҳикояти Сулаймон бо деҳқон
саҳ. 72 : Мақолати чаҳорум дар ҳусни риояти шоҳ бо раият
саҳ. 73 : Достони пиразан бо султон Санҷар
саҳ. 75 : Мақолати панҷум дар васфи пирӣ
саҳ. 77 : Достони пири хиштзан
саҳ. 78 : Мақолати шашум дар эътибори мавҷудот
саҳ. 80 : Достони сагу сайёд ва рӯбоҳ
саҳ. 83 : Мақолати ҳафтум дар дар фазилати одамӣ бар ҳайвонот
саҳ. 85 : Достони Фаридун бо оҳу
саҳ. 86 : Мақолати ҳаштум дар баёни офариниш
саҳ. 89 : Мақолати нуҳум дар тарки шууноти дунявӣ
саҳ. 92 : Достони зоҳиди тавбашикан
саҳ. 93 : Мақолати даҳум дар намуддори охируззамон
саҳ. 95 : Достони Исо
саҳ. 96 : Мақолати ёздаҳум дар бевафоии дунё
саҳ. 98 : Достони мӯбади соҳибназар
саҳ. 99 : Мақолати дувоздаҳум дар видоъи манзили хок
саҳ. 101 : Достони ду ҳакими мутанозеъ
саҳ. 103 : Мақолати сездаҳум дар накӯҳиши ҷаҳон
саҳ. 104 : Достони ҳоҷӣ ва суфӣ
саҳ. 106 : Мақолати чаҳордаҳум дар накӯҳиши ғафлат
саҳ. 109 : Достони подшоҳи золим бо марди ростгӯй
саҳ. 110 : Мақолати понздаҳум дар накӯҳиши рашкбарон
саҳ. 112 : Достони маликзодаи ҷавон бо душманони пир
саҳ. 113 : Мақолати шонздаҳум дар чобукравӣ
саҳ. 115 : Достони кӯдаки маҷрӯҳ
саҳ. 116 : Мақолати ҳафтдаҳум дар парастишу таҷрид
саҳ. 119 : Мақолати ҳаждаҳум дар накӯҳиши дурӯён
саҳ. 121 : Достони Ҷамшед бо хосагии маҳрам
саҳ. 123 : Мақолати нуздаҳум дар истиқболи охират
саҳ. 126 : Достони Ҳорунаррашид бо ҳаҷҷом
саҳ. 127 : Мақолати бистум дар вақоҳати абнои аср
саҳ. 130 : Достони булбул бо боз


Поделиться с друзьями:

Мысли:
Логин чтобы написать свои мысли.