Просмотры: 667 Мысли: 0

Низомии Ганҷавӣ, Хамса 1

Издатель: Нашриёти Адиб
Читатель: Муниса Талбакова
Часть: Выборка
Страниц: 7
Дата: 29/01/2023
Бесплатно
Скачано: 13
Android
Windows

Описание:

(Связано)

Хамса 1
Низомии Ганҷавӣ

Ҳамагӣ 4 қисм барнома аст:
қисми 1 саҳ. 0 - 132
қисми 2 саҳ. 133 - 245
қисми 3 саҳ. 246 - 334
қисми 4 саҳ. 335 - 480

МУНДАРИҶА :
саҳ. 5 : Муқаддима
саҳ. 20 : Муноҷоти аввал дар сиёсат ва қаҳри яздон
саҳ. 22 : Муноҷоти дуввум дар бахшиш ва авфи яздон
саҳ. 24 : Дар наъти Расули Акрам
саҳ. 25 : Дар Меъроҷ
саҳ. 28 : Наъти аввал
саҳ. 29 : Наъти дуввум
саҳ. 31 : Наъти севум
саҳ. 32 : Наъти чаҳорум
саҳ. 35 : Дар мадҳи малик Фахруддин Баҳромшоҳ ибни Довуд
саҳ. 36 : Дар хитоби заминбӯс
саҳ. 38 : Дар мақому мартабаи ин нома
саҳ. 40 : Гуфтор дар фазилати сухан
саҳ. 41 : Бартарии сухани манзум аз мансур
саҳ. 45 : Дар тавсифи шаб ва шинохтани дил
саҳ. 49 : Хилвати аввал дар парвариши дил
саҳ. 53 : Самараи хилвати аввал
саҳ. 54 : Хилвати дуввум дар ишрати шабона
саҳ. 57 : Самараи хилвати дуввум
саҳ. 59 : Мақолати аввал дар офариниши Одам
саҳ. 63 : Достони подшоҳи навмед ва омурзиш ёфтани ӯ
саҳ. 64 : Мақолати дуввум дар андарзи шоҳ ва муҳофизати адл
саҳ. 66 : Ҳикояти Нӯшервон бо вазири худ
саҳ. 68 : Мақолати севум дар ҳаводиси олам
саҳ. 71 : Ҳикояти Сулаймон бо деҳқон
саҳ. 72 : Мақолати чаҳорум дар ҳусни риояти шоҳ бо раият
саҳ. 73 : Достони пиразан бо султон Санҷар
саҳ. 75 : Мақолати панҷум дар васфи пирӣ
саҳ. 77 : Достони пири хиштзан
саҳ. 78 : Мақолати шашум дар эътибори мавҷудот
саҳ. 80 : Достони сагу сайёд ва рӯбоҳ
саҳ. 83 : Мақолати ҳафтум дар дар фазилати одамӣ бар ҳайвонот
саҳ. 85 : Достони Фаридун бо оҳу
саҳ. 86 : Мақолати ҳаштум дар баёни офариниш
саҳ. 89 : Мақолати нуҳум дар тарки шууноти дунявӣ
саҳ. 92 : Достони зоҳиди тавбашикан
саҳ. 93 : Мақолати даҳум дар намуддори охируззамон
саҳ. 95 : Достони Исо
саҳ. 96 : Мақолати ёздаҳум дар бевафоии дунё
саҳ. 98 : Достони мӯбади соҳибназар
саҳ. 99 : Мақолати дувоздаҳум дар видоъи манзили хок
саҳ. 101 : Достони ду ҳакими мутанозеъ
саҳ. 103 : Мақолати сездаҳум дар накӯҳиши ҷаҳон
саҳ. 104 : Достони ҳоҷӣ ва суфӣ
саҳ. 106 : Мақолати чаҳордаҳум дар накӯҳиши ғафлат
саҳ. 109 : Достони подшоҳи золим бо марди ростгӯй
саҳ. 110 : Мақолати понздаҳум дар накӯҳиши рашкбарон
саҳ. 112 : Достони маликзодаи ҷавон бо душманони пир
саҳ. 113 : Мақолати шонздаҳум дар чобукравӣ
саҳ. 115 : Достони кӯдаки маҷрӯҳ
саҳ. 116 : Мақолати ҳафтдаҳум дар парастишу таҷрид
саҳ. 119 : Мақолати ҳаждаҳум дар накӯҳиши дурӯён
саҳ. 121 : Достони Ҷамшед бо хосагии маҳрам
саҳ. 123 : Мақолати нуздаҳум дар истиқболи охират
саҳ. 126 : Достони Ҳорунаррашид бо ҳаҷҷом
саҳ. 127 : Мақолати бистум дар вақоҳати абнои аср
саҳ. 130 : Достони булбул бо боз
саҳ. 134 : Хусраву Ширин - Дар тавҳиди борӣ
саҳ. 136 : Дар истидлоли назар ва тавфиқи шинохт
саҳ. 138 : Омурзиш хостан
саҳ. 141 : Дар наъти Расули Акрам (с)
саҳ. 142 : Дар собиқаи назми китоб
саҳ. 144 : Дар ситоиши Туғрил Арслон
саҳ. 147 : Дар ситоиши атобаки аъзам Шамсуддин Абӯҷаъфар Муҳаммад ибни Элдигиз
саҳ. 149 : Хитоби заминбӯс
саҳ. 152 : Дар мадҳи шоҳ Музафаруддин Қизиларслон
саҳ. 154 : Ҳикоят
саҳ. 155 : Дар пажӯҳиши ин китоб
саҳ. 158 : Сухане чанд дар ишқ
саҳ. 159 : Узрангезӣ дар назми китоб
саҳ. 162 : Оғози достон
саҳ. 164 : Сифати Бузургумед
саҳ. 165 : Ишрати Хусрав дар марғзор ва сиёсати Ҳурмуз
саҳ. 167 : Шафеъ ангехтани Хусрав пиронро пеши падар
саҳ. 168 : Ба хоб дидани хусрав ниёи хеш Анӯшервонро
саҳ. 169 : Ҳикоят кардани Шопур аз Ширин ва Шабдиз
саҳ. 171 : Васфи ҷамоли Ширин
саҳ. 173 : Сифати Шабдиз
саҳ. 174 : Рафтани Шопур дар арман ба талаби Ширин
саҳ. 176 : Дар нажоди Шабдиз
саҳ. 177 : Намудани Шопур сурати Хусравро бори аввал
саҳ. 179 : Намудани Шопур сурати Хусравро бори дувум
саҳ. 180 : Намудани Шопур сурати Хусравро бори севум
саҳ. 182 : Пайдо шудани Шопур
саҳ. 188 : Гурехтани Ширин аз назди Меҳинбону ба мадоин
саҳ. 191 : Андом шустани Ширин дар чашмаи об
саҳ. 192 : Дидани Хусрав Ширинро дар чашмасор
саҳ. 199 : Расидани Ширин ба мушкӯи Хусрав дар мадоин
саҳ. 200 : Тартиб кардани кӯшк барои Ширин
саҳ. 202 : Расидани Хусрав ба арман назди Меҳинбону
саҳ. 204 : Маҷлиси базми Хусрав ва бозомадани Шопур
саҳ. 206 : Огоҳӣ додани Шопур Хусравро аз Ширин
саҳ. 208 : Рафтани Шопур дигар бор ба талаби Ширин
саҳ. 212 : Огоҳии Хусрав аз марги падар
саҳ. 214 : Бар тахт нишастани Хусрав ба ҷои падар
саҳ. 215 : Бозовардани Шопур Ширинро пеши Меҳинбону
саҳ. 216 : Гурехтани Хусрав аз Баҳроми Чӯбин
саҳ. 217 : Ба ҳам расидани Хусраву Ширин дар шикоргоҳ
саҳ. 219 : Андарз ва савганд додани Меҳинбону Ширинро
саҳ. 221 : Чавгон бохтани Хусрав бо Ширин
саҳ. 224 : Сифати баҳор ва айши Хусраву Ширин
саҳ. 225 : Шер куштани Хусрав дар базмгоҳ
саҳ. 227 : Афсона гуфтани Хусраву Ширин ва Шопуру духтарон
саҳ. 229 : Масал гуфтани духтарони Ширин
саҳ. 230 : Масал гуфтани Шопур
саҳ. 231 : Масал гуфтани Ширин
саҳ. 234 : Озурдани Хусрав аз Ширин ва рафтан ба ҷониби Рум
саҳ. 236 : Посухи Ширин
саҳ. 237 : Посух додани Хусрав Ширинро
саҳ. 239 : Посухи Ширин Хусравро
саҳ. 240 : Лоба кардани Хусрав пеши Ширин
саҳ. 241 : Дамидани рӯз
саҳ. 243 : Рафтани Хусрав аз пеши Ширин
саҳ. 246 : Лашкар кашидани Хусрав ба ҷанги Баҳром ва заФар ёфтан
саҳ. 249 : Бар тахт нишастани Хусрав бори дувум
саҳ. 252 : Нолидани Ширин дар ҷудоии Хусрав
саҳ. 255 : Васият кардани Меҳинбону Ширинро
саҳ. 258 : Нишастани Ширин ба подшоҳӣ
саҳ. 260 : Огаҳии Хусрав аз марги Баҳроми Чӯбин
саҳ. 265 : Сӣ лаҳни борбад
саҳ. 269 : Шафоат кардани Хусрав пеши Марям аз Ширин
саҳ. 271 : Фиристодани Хусрав Шопурро ба талаби Ширин
саҳ. 272 : Итоб кардани Ширин ба Шопур
саҳ. 281 : Оғози ишқи Фарҳод
саҳ. 285 : Омадани Ширин ба дидани Фарҳод
саҳ. 286 : Зорӣ кардани Фарҳод аз ишқи Ширин
саҳ. 289 : Огоҳӣ ёфтани Хусрав аз ишқи Фарҳод
саҳ. 290 : Рой задани Хусрав дар кори Фарҳод
саҳ. 291 : Талаб кардани Хусрав Фарҳодро
саҳ. 292 : Мунозираи Хусрав бо Фарҳод
саҳ. 295 : Кӯҳ кандани Фарҳод ва зории ў
саҳ. 302 : Рафтани Ширин ба кӯҳи бесутун ва сабқат шудани аспи вай
саҳ. 304 : Огоҳии Хусрав аз рафтани Ширин ба назди Фарҳод
саҳ. 309 : Таъзиятномаи Хусрав ба Ширин аз роҳи танз
саҳ. 312 : Мурдани Марям
саҳ. 313 : Таъзиятномаи Ширин ба Хусрав дар марги Марям аз раҳи бодафроҳ
саҳ. 316 : Расидани номаи Ширин бо Хусрав
саҳ. 317 : Сифати доду диҳиши Хусрав
саҳ. 318 : Ба май нишастани Хусрав бар тахти тоқдисӣ
саҳ. 321 : Шунидани Хусрав авсофи Шаккари Исфаҳониро
саҳ. 322 : Рафтани Хусрав ба Исфаҳон дар таманнои Шаккар
саҳ. 326 : Тафаҳҳуси Хусрав дар кори Шаккар ва хостгории ӯ
саҳ. 330 : Танҳо мондани Ширин ва зорӣ кардани вай
саҳ. 332 : Ниёиш кардани Ширин ба яздони Пок
саҳ. 335 : Рафтани Хусрав сӯи қасри Ширин ба баҳонаи шикор
саҳ. 340 : Дидани Хусрав Ширинро ва сухан гуфтан бо Ширин
саҳ. 341 : Посух додани Ширин Хусравро
саҳ. 345 : Посух додани Хусрав Ширинро
саҳ. 347 : Посух додани Ширин Хусравро
саҳ. 350 : Посухи Хусрав Ширинро
саҳ. 352 : Посух додани Ширин ба Хусрав
саҳ. 356 : Посух додани Хусрав Ширинро
саҳ. 359 : Посух додани Ширин Хусравро
саҳ. 363 : Посухи Хусрав Ширинро
саҳ. 365 : Посух додани Ширин Хусравро
саҳ. 369 : Бозгаштани Хусрав аз қасри Ширин
саҳ. 371 : Посухи Шопур ба Хусрав
саҳ. 373 : Пушаймон шудани Ширин аз рафтани Хусрав
саҳ. 376 : Хоб дидани Хусрав ва таъбири Шопур
саҳ. 377 : Маҷлис оростани Хусрав дар шикоргоҳ
саҳ. 380 : Ғазал гуфтани Накисо аз забони Ширин
саҳ. 381 : Суруд гуфтани Борбад аз забони Хусрав
саҳ. 383 : Суруд гуфтани Накисо аз забони Ширин
саҳ. 384 : Суруд гуфтани Борбад аз забони Хусрав
саҳ. 386 : Суруд гуфтани Накисо аз забони Ширин
саҳ. 388 : Ғазал гуфтани Борбад аз забони Хусрав
саҳ. 390 : Суруд гуфтани Накисо аз забони Ширин
саҳ. 392 : Суруд гуфтани Борбад аз забони Хусрав
саҳ. 394 : Берун омадани Ширин аз хиргоҳ
саҳ. 397 : Овардани Хусрав Ширинро аз қаср ба мадоин
саҳ. 399 : Зифофи Хусраву Ширин
саҳ. 407 : Андарзи Ширин Хусравро дар доду дониш
саҳ. 409 : Суолу ҷавоби Хусрав бо Бузургумед
саҳ. 410 : Гузаштан аз ҷаҳон
саҳ. 411 : Дар ёд кардани давраи зиндагӣ пас аз марг
саҳ. 412 : Чигунагии замин ва ҳаво
саҳ. 413 : Чигунагии рафтани ҷон аз ҷисм
саҳ. 414 : Дар нубуввати Пайғамбари Акрам
саҳ. 415 : Гуфтани Бузургумед чиҳил қисса аз «Калилаву Димна» бо чиҳил нукта
саҳ. 417 : Ҳикмат ва андарзсароии Ҳаким Низомӣ
саҳ. 418 : Сифати Шерўя ва анҷоми кори Хусрав
саҳ. 420 : Нишастани Хусрав ба оташхона
саҳ. 423 : Куштани Шерўя Хусравро
саҳ. 424 : Бедор шудани Ширин
саҳ. 425 : Ҷон додани Ширин дар дахмаи Хусрав
саҳ. 430 : Дар мавъиза
саҳ. 432 : Дар насиҳати фарзанди худ муҳаммад гӯяд
саҳ. 433 : Хоби Хусрав
саҳ. 436 : Номаи Пайғамбар ба Хусрави Парвиз
саҳ. 440 : Меъроҷи Пайғамбар
саҳ. 442 : Андарз ва хатми китоб
саҳ. 446 : Накӯҳиши ҳасудон
саҳ. 448 : Талаб кардани Туғрилшоҳ Ҳаким Низомиро
саҳ. 454 : Таассуф бар марги Шамсуддин Муҳаммади Ҷаҳонпаҳлавон
саҳ. 456 : Луғот ва тавзеҳот


Поделиться с друзьями:

Мысли:
Логин чтобы написать свои мысли.