Просмотры: 1799 Мысли: 1

Юсуф ва Зулайхо -

Издатель: Абдурраҳмони Ҷомӣ
Читатель: Парисо Ализода
Часть: Выборка
Страниц: 7
Дата: 20/08/2023
Бесплатно
Скачано: 80
Android
Windows

Описание:

(Связано)

Юсуф ва Зулайхо
Абдураҳмони Ҷомӣ

Ҳамагӣ 4 қисм барнома аст:
қисми 1 саҳ. 0 - 61
қисми 2 саҳ. 62 - 122
қисми 3 саҳ. 123 - 197
қисми 4 саҳ. 198 - 264

МУНДАРИҶА :
саҳ. 3 : Достони Ҳасрат ва Василат
саҳ. 17 : Юсуф ва Зулайхо
саҳ. 19 : Дар табаррук ҷустан ба зикри хоҷа
саҳ. 22 : Дар тамаддуҳи Султон
саҳ. 24 : Дар баёни он ки ҳар як аз ҷамол ва ишқ мурғест аз ошёни ваҳдат
саҳ. 27 : Нахли баёни фазилати ишқ бастан
саҳ. 29 : Дастаи гул аз чамани фазоили сухан чидан ва риштаи тамом сабаби назми китоб бар он печидан
саҳ. 32 : Дар сифату насаби Зулайхо, ки мағриб аз тулӯи офтоби ҷамолаш машриқ гашта буд, балки ба ҳазор дараҷа аз он даргузашта
саҳ. 34 : Ниҳоли ҷамоли Юсуфро аз баҳористон ғайб ба боғистони шаҳодат
саҳ. 38 : Дар сифату насаби Зулайхо, ки мағриб аз тулӯи офтоби ҷамолаш
саҳ. 42 : Дар ниёми маном дидани Зулайхо навбати аввал теғи офтоби ҷамоли Юсуфро
саҳ. 46 : Вазидани насими саҳарӣ бар Зулайхо ва наргиси хобнокашро кушодан
саҳ. 49 : Аз мушоҳидаи тағайюри ҳоли Зулайхо гиреҳи таҳайюр ба риштаи тафаккури канизон афтодан
саҳ. 54 : Хоб дидани Зулайхо Юсуфро навбати дувум ва силсилаи ишқи вай ҷунбидан ва вайро дар вартаи ҷунун кашидан
саҳ. 59 : Ба хоб омадани Юсуф Зулайхоро навбати севум
саҳ. 62 : Омадани расулони подшоҳони атроф ғайр аз Миср ба хостгории Зулайхо
саҳ. 66 : Фиристодани падари Зулайхо қосиде ба сӯи Азизи Миср
саҳ. 70 : Насими қабул аз ҷониби Миср Вазидан ва маҳмили Зулайхоро чун амории гул ба Миср кашидан
саҳ. 73 : Хабар ёфтани Азизи Миср аз мақдами Зулайхо ва ба азимати истиқбол бархостан
саҳ. 76 : Дидани Зулайхо Азизи Мисрро аз шикофи хайма ва фарёд бардоштан, ки ин на он кас аст, ки ман дар хоб дидаам
саҳ. 79 : Даромадани Зулайхо ҳамроҳи Азизи Миср ва берун омадани мисриён
саҳ. 83 : Умр гузаронидани Зулайхо дар муфориқати Юсуф
саҳ. 88 : Оғози ҳасад бурдани ихвон ва дур андохтани Юсуф аз Канъон
саҳ. 90 : Хоб дидани Юсуф, ки офтобу моҳ ва ёздаҳ ситора вайро саҷда мебаранд
саҳ. 92 : Машварат кардани бародарон бо якдигар, ки чӣ ҳила созанд
саҳ. 94 : Рафтани бародарон пеши падар ва дархост кардан
саҳ. 96 : Бурдани бародарон Юсуфро аз пеши падар ва дар роҳи ҳидояти худ чоҳи залолат кандан
саҳ. 101 : Расидани корвон ба сари чоҳ ва Юсуфро берун овардан
саҳ. 104 : Расонидани Молик Юсуфро ба ҳаволии Миср ва хабар ёфтани подшоҳ аз он
саҳ. 106 : Ба оби Нил даромадани Юсуф ва ғубори сафар аз худ шустан
саҳ. 108 : Расидани Зулайхо ба даргоҳи подшоҳ ва сабаби издиҳом пурсидан
саҳ. 111 : Ба маърази байъ даровардани Молик Юсуфро
саҳ. 115 : Достони духтари Бозға ном аз насли Од, ки ба молу ҷамол назири худ надошт
саҳ. 120 : Тарбият кардани Зулайхо Юсуфро ва хидматгорӣ намудани вай мар ӯро, бо он чи дастраси вай буд
саҳ. 123 : Шарҳ додани Юсуф қиссаи меҳнати роҳ ва заҳмати чоҳро ва огоҳ шудани Зулайхо аз он
саҳ. 126 : Таманно кардани Юсуф шубониро ба ҳукми он, ки ҳеч пайғамбар набудааст, ки шубонӣ накардааст
саҳ. 128 : Мутолаба кардани Зулайхо висоли Юсуфро ва истиғно намудани Юсуф аз вай
саҳ. 131 : Пурсидани доя аз Зулайхо сабаби гудохтан ва сӯхтани вайро дар мушоҳадаи шамъи ҷамоли Юсуф
саҳ. 133 : Фиристодани Зулайхо дояро ба наздики Юсуф
саҳ. 136 : Рафтани Зулайхо худ пеши Юсуф ва тазарруъ намудан
саҳ. 139 : Фиристодани Зулайхо Юсуфро ба ҷониби боғ ва таҳияи асбоби вай кардан
саҳ. 143 : Расидани шаб ва арза кардани канизакон ҷамоли хешро бар Юсуф, то ба кадом аз эшон рағбат намояд
саҳ. 147 : Тазарруъ намудани Зулайхо пеши доя ва илтимоси ҳилае, ки сабаби мувосилати Юсуф гардад ва кардан
саҳ. 149 : Иморат кардани доя хонае, ки дар вай тасвири ҷамоли Юсуф ва Зулайхо кунанд
саҳ. 152 : Хондани Зулайхо Юсуфро ба сӯи он хона ва мутолибаи висол намудан
саҳ. 158 : Даровардани Зулайхо Юсуфро ба хонаи ҳафтум ва базл кардани маҷҳуд дар нили мақсуд
саҳ. 166 : Пеш расидани Азиз Юсуфро бар беруни он хона ва пинҳон доштан он чи миёни вай
саҳ. 171 : Кашидани сарҳангон Юсуфро ба ҷониби зиндон ва гувоҳӣ додани тифли ширхора ба покии вай
саҳ. 173 : Дар даст аз даҳон боз доштани занони Миср ва забони таън бар Зулайхо кашидан
саҳ. 180 : Маъзур доштани занони Миср баъд аз мушоҳидаи ҷамоли Юсуф Зулайхоро
саҳ. 184 : Ангез кардани занони Миср Зулайхоро бар фиристодани Юсуф ба зиндон
саҳ. 189 : Дар пушаймон шудани Зулайхо аз фиристодани Юсуф ба зиндон
саҳ. 194 : Бетоқат шадани Зулайхо дар мувофиқати Юсуф ва дар шаб ҳамроҳи доя ба зиндон рафтан
саҳ. 198 : Рафтан Зулайхо дар рӯз ба боми қасри хеш ва аз он ҷо наззораи боми зиндон кардан
саҳ. 202 : Дар шарҳи эҳсонҳои Юсуф бо аҳли зиндон ва таъбир кардани вай хоби муқаррабони подшоҳи Мисрро
саҳ. 204 : Талаб кардани подшоҳи Миср Юсуфро ва барои таъбири хоби худ тааллул кардани вай
саҳ. 209 : Берун омадани Юсуф аз зиндон ва гиромӣ доштани подшоҳ мар вайро.
саҳ. 213 : Дар шарҳи ҳоли Зулайхо баъд аз вафоти Азизи Миср ва истилои муҳаббати Юсуф бар вай
саҳ. 218 : Омадани Зулайхо ба сари роҳи Юсуф ва аз най хона сохтан
саҳ. 222 : Гирифтани Зулайхо сари роҳи Юсуф ва илтифот ноёфтан, баъд аз он ба хона рафтан
саҳ. 225 : Омадани Зулайхо ба хилватхонаи Юсуф ва ба дуои вай биноию ҷамолу ҷавонӣ боз ёфтан
саҳ. 229 : Никоҳ бастани Юсуф Зулайхоро ва зифоф кардан бо вай
саҳ. 233 : Ғалаба кардани муҳаббати Зулайхо бар Юсуф
саҳ. 236 : Хоб дидани Юсуф... модар ва падарро ва аз Худо
саҳ. 239 : Вафот ёфтани Юсуф ва ҳалок шудани Зулайхо аз алами муфориқати вай
саҳ. 246 : Дар шикоят аз фалаки пурникоят, ки аждаҳовор гирди оламиён ҳалқа карда
саҳ. 251 : Дар панд додан ва банд ниҳодани фарзанди арҷманд
саҳ. 257 : Дар мухотобаи нафс ва тараққӣ додани вай аз ҳазизи хештандорӣ
саҳ. 260 : Дар хатми китоб


Поделиться с друзьями:

Мысли:
Логин чтобы написать свои мысли.
shukriolloh310ce
Shukriolloh

Китоби устод Ҷоми "Юсуф ва Зулайхо" хеле мазумундор аст.