Просмотры: 505 Мысли: 0

Бадоеъ-ул-вақоеъ

Издатель: Нашриёти Адиб
Читатель: (бе овоз)
Часть: Выборка
Страниц: 7
Дата: 28/05/2023
Бесплатно
Скачано: 4
Android
4
Windows
0

Описание:

(Связано)

Бадоеъ ул Вакоеъ
Зайнуддин Маҳмуди Восифӣ
481 саҳ.

МУНДАРИҶА :
саҳ. 5 : Сарсухан
саҳ. 9 : Пешгуфтор
саҳ. 38 : ГУФТОР дар мунозираи ин камина бо Хоҷа Юсуфи Маломатӣ
саҳ. 46 : ГУФТОР дар баёни шиддати сармо ва зимистони Самарқанд ва баёни қаҳтиву гаронӣ
саҳ. 53 : ГУФТОР дар баёни имтиҳон кардани аҳли фазл ин каминаро дар санъати иншо ва шикофтани муаммо
саҳ. 79 : ГУФТОР дар зикри вақоеъе, ки дар шаҳри Самарқанд симати зуҳур ёфт
саҳ. 96 : ГУФТОР дар бораи сафар ба Бухоро
саҳ. 139 : ГУФТОР дар зикри муроҷаати аълоҳазрат хонулъазам, молики риқобилумам носири калиматуллоҳи улё
саҳ. 151 : ГУФТОР дар таърифи маҷлиси аълоҳазрат, рафеъманқабат, шайхулисломӣ, исломмалозӣ, Хоҷа Ҳо- шимӣ
саҳ. 157 : ГУФТОР дар рухсат талабидан аз Убайдуллоҳхон ва таваҷҷуҳ намудан ба вилояти Туркистон
саҳ. 168 : ГУФТОР дар таърифи вазири ҳазрати Убайдуллоҳхон
саҳ. 227 : ГУФТОР дар зикри баъзе фазоил ва камолоти султон саъиди шаҳид Улуғбек-Мирзо
саҳ. 235 : ГУФТОР дар суол фармудани ҳазрати салтанатшиории маъдалатосорӣ аз ғароиби ҳикоёт
саҳ. 248 : ГУФТОР дар зикри назокат ва латофати мизоҷи Амир Алишер
саҳ. 263 : ГУФТОР дар баёни таҳорати зайл ва адами майли табъи Амир Алишер, равваҳаллоҳу рӯҳаҳу
саҳ. 267 : ГУФТОР дар зикри [фазоили] Мавлоно Биноӣ ва зарофатҳои вай ба Амири Кабир Амир Алишер
саҳ. 282 : ГУФТОР дар [зикри] фазоилу камолоти Паҳлавон Муҳаммад Абусаид
саҳ. 290 : ГУФТОР дар суол фармудани олиҳазрати салтанатшиории маъдалатдисорӣ, хуллида мулкуҳу, аз фазоил
саҳ. 352 : ГУФТОР дар таъриф кардани ҳазрати салтанатшиорӣ, хуллида мулкуҳу, аълоҷаноби ақзалқузот Қозӣ Низомуддин
саҳ. 367 : ҲИКОЯТИ Амир Саййид Ҷалолуддини Марғинонӣ
саҳ. 374 : ГУФТОР дар ҳикояти Тоҷуннасаб, ки айёрае буд дар шаҳри Ҳирот
саҳ. 382 : ГУФТОР достони хамсаи мутаҳаййира
саҳ. 394 : ДОСТОНИ хоҷа Низомулмулки Хофӣ, ки вазири Султон Ҳусайн Мирзо буда дар [вилояти] Хуросон
саҳ. 404 : ДОСТОНИ алами азимат афроштани султони соҳибқирон Келдимуҳаммадсултон ба савби вилояти Хуросон
саҳ. 409 : ҲИКОЯТ
саҳ. 415 : ҲИКОЯТ
саҳ. 417 : ДОСТОНИ Мавлоно Огаҳӣ ва Хоҷа Шиҳоб[уддин] Исҳоқ
саҳ. 421 : ҲИКОЯТ
саҳ. 424 : ҲИКОЯТ
саҳ. 433 : ЛУҒАТ


Поделиться с друзьями:

Мысли:
Логин чтобы написать свои мысли.