Просмотры: 412 Мысли: 0

Маснавии маънавӣ - ҷ1

Издатель: Нашриёти Адиб
Читатель: (бе овоз)
Часть: Полная
Страниц: 481
Дата: 22/09/2021
8 сомон
Скачано: 1
Android
1
Windows
0

Описание:

(Связано)

Маснавии Маънави-1
Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ
481 саҳ.

МУНДАРИҶА :
саҳ. 5 : Зиндагонӣ дар «Маснавӣ»
саҳ. 18 : Муқаддимаи дафтари аввал
саҳ. 23 : Ошиқ шудани подшоҳ бар канизаки ранҷур ва тадбир кардан дар сиҳҳати ў
саҳ. 24 : Зоҳир шудани аҷзи ҳакимон аз муолиҷаи канизак ва рўй овардани подшоҳ ба даргоҳи Илоҳ ва дар хоб дидани ў валиеро
саҳ. 26 : Аз Худованди валиюттавфиқ дархостани тавфиқи риояти адаб дар ҳамаи ҳолҳо ва баён кардани вахомати зарарҳои беадабӣ
саҳ. 27 : Мулоқоти подшоҳ бо он валӣ, ки дар хобаш намуданд
саҳ. 30 : Хилват талабидани он валӣ аз подшоҳ ҷиҳати дарёфтани ранҷи канизак
саҳ. 32 : Дарёфтани он валӣ ранҷро ва арз кардани ранҷи ў пеши подшоҳ
саҳ. 34 : Баёни он ки куштан ва заҳр додани марди заргар ба ишорати илоҳӣ буд, на ба ҳавои нафс ва тааммули фосид
саҳ. 36 : Ҳикояти баққолу тўтӣ ва равған рехтани тўтӣ дар дуккон
саҳ. 40 : Донистани он подшоҳи ҷуҳуд, ки насрониёнро мекушт аз баҳри таассуб
саҳ. 41 : Талбиси вазир бо насоро
саҳ. 42 : қабул кардани насоро макри вазирро
саҳ. 43 : Мутобиати насоро вазирро
саҳ. 45 : қиссаи дидани халифа Лайлиро
саҳ. 46 : Баёни ҳасади вазир
саҳ. 47 : Фаҳм кардани ҳозиқони насоро макри вазирро
саҳ. 48 : Пайғоми шоҳ пинҳон бо вазир
саҳ. 50 : Дар баёни он ки ин ихтилофот дар сурати равиш аст, не дар
саҳ. 51 : Баёни хисорати вазир дар ин макр
саҳ. 53 : Макри дигар ангехтани вазир дар излоли қавм
саҳ. 54 : Дафъ гуфтани вазир муридонро
саҳ. 55 : Мукаррар кардани муридон, ки хилватро бишкан
саҳ. 56 : Эътирози муридон дар хилвати вазир
саҳ. 58 : Навмед кардани вазир муридонро аз рафзи хилват
саҳ. 59 : Валиаҳд сохтани вазир ҳар як амирро ҷудо-ҷудо
саҳ. 60 : Куштани вазир хештанро дар хилват
саҳ. 62 : Мунозиати умаро дар валиаҳдӣ
саҳ. 63 : Таъзими наъти Мустафо, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки мазкур буд дар Инҷил
саҳ. 64 : ҳикояти подшоҳи ҷуҳуди дигар, ки дар ҳалоки дини Исо саъй намуд
саҳ. 66 : Оташ кардани подшоҳи ҷуҳуд ва бут ниҳодан паҳлӯйи оташ, ки ҳар кӣ бутро суҷуд кунад, аз оташ бираст
саҳ. 67 : Ба сухан омадани тифл дар миёни оташ ва таҳриз кардан халқро дар афтодан ба оташ
саҳ. 68 : Каж мондани даҳони он мард, ки номи Муҳаммадро, саллалоҳу алайҳи ва саллам, ба тасхар хонд
саҳ. 69 : Итоб кардан оташро он подшоҳи ҷуҳуд
саҳ. 72 : Танзу инкор кардани подшоҳи ҷуҳуд ва қабул нокардани насиҳати хосони хеш
саҳ. 73 : Баёни таваккул ва тарки ҷаҳд гуфтани нахҷирон ба шер
саҳ. 74 : ҷавоб гуфтани шер нахҷиронро ва фоидаи ҷаҳд гуфтан
саҳ. 75 : Тарҷеҳ ниҳодани нахҷирон таваккулро ба иҷтиҳод
саҳ. 77 : Боз тарҷеҳ ниҳодани нахҷирон таваккулро бар ҷаҳд
саҳ. 78 : Боз тарҷеҳ ниҳодани шер ҷаҳдро бар таваккул ва фавоиди ҷаҳдро баён кардан
саҳ. 79 : Муқаррар шудани тарҷеҳи ҷаҳд бар таваккул
саҳ. 80 : Инкор кардани нахҷирон бар харгӯш дар таъхири рафтан бари шер
саҳ. 82 : Зикри дониши харгӯш ва баёни фазилату манофеъи
саҳ. 83 : Манъ кардани харгӯш он рози эшонро
саҳ. 85 : Зиёфати таъвили ракики магас
саҳ. 86 : Тӯлидани шер аз дер омадани харгӯш
саҳ. 87 : ҳам дар баёни макри харгӯш
саҳ. 89 : Расидани харгӯш ба шер
саҳ. 91 : ҷавоб гуфтани шер харгӯшро ва равон шудан бо ӯ
саҳ. 92 : қиссаи ҳудҳуд ва Сулаймон, алайҳиссалом, дар баёни он ки чун қазо ояд чашмҳои равшан баста шавад
саҳ. 93 : Таънаи зоғ дар даъвои ҳудҳуд
саҳ. 94 : ҷавоб гуфтани ҳудҳуд таънаи зоғро
саҳ. 96 : По вопас кашидани харгӯш аз шер чун наздики чоҳ расид
саҳ. 98 : Пурсидани шер аз сабаби пой вопас кашидани харгӯш
саҳ. 100 : Мужда бурдани харгӯш сӯйи нахҷирон, ки шер дар чоҳ
саҳ. 101 : ҷамъ шудани нахҷирон гирди харгӯш ва сано гуфтан
саҳ. 102 : Панд додани харгӯш нахҷиронро, ки бад-ин шод
саҳ. 103 : Омадани расули Рум то амирулмуъминин Умар, разияллоҳу анҳу ва дидани ӯ каромоти Умарро, разияллоҳу
саҳ. 105 : Ёфтани расули Рум амирулмуъминин Умарро, разияллоҳу анҳу, хуфта ба зери
саҳ. 106 : Суол кардани расули Рум аз амирулмуъминин Умар, разияллоҳу
саҳ. 108 : Изофат кардани Одам он заллатро ба хештан, ки «раббано заламно» ва изофат кардани Иблис гуноҳи худро ба Худои таъоло, ки «бимо
саҳ. 110 : Тафсири «Ва ҳува маъакум айнамо
саҳ. 111 : Дар маънии он ки «ман арода ан яҷлиса маъаллоҳи фалияҷлис маъа аҳли-т-
саҳ. 112 : қиссаи бозаргон, ки тӯтии маҳбуси ӯ ӯро пайғом дод ба тӯтиёни ҳиндустон ҳангоми рафтан ба
саҳ. 114 : Сифати аҷниҳаи туюри уқули
саҳ. 115 : Дидани Хоҷа тӯтиёни ҳиндустонро дар дашт ва пайғом расонидан аз он
саҳ. 116 : Тафсири қавли Фаридуддини Аттор, қаддасаллоҳу
саҳ. 118 : Бозгуфтани бозаргон бо тӯтӣ он чӣ дид аз тӯтиёни
саҳ. 121 : Шунидани он тӯтӣ, ҳаракати он тӯтиён ва мурдани он тӯтӣ дар қафас ва навҳаи хоҷа бар
саҳ. 124 : Тафсири қавли
саҳ. 125 : Дар маънии қавлаҳу алайҳиссалом: «инна саъдан лағайурун ва ано ағйару мин саъдин валлоҳу ағйиру минни ва мин ғайратиҳи ҳаррама-л-фавоҳиша, мо заҳара минҳо ва мо
саҳ. 127 : Руҷӯъ ба ҳикояти хоҷаи
саҳ. 128 : Бурун андохтани марди тоҷир тӯтиро аз қафас ва паридани
саҳ. 129 : Видоъ кардани тӯтӣ хоҷаро ва
саҳ. 130 : Мазаррати таъзими халқ ва ангуштнамой
саҳ. 131 : Тафсири «Мошоаллоҳу
саҳ. 133 : Достони пири чангӣ, ки дар аҳди Умар, разияллоҳу анҳу, баҳри Худо рӯзи бенавоӣ чанг зад миёни
саҳ. 135 : Дар баёни ин ҳадис, ки «инна лираббикум фӣ айёми даҳрикум нафаҳотун, ало фатаърразу
саҳ. 139 : қиссаи суол кардани Ойиша, разияллоҳу анҳу, аз Мустафо, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки имрӯз борон борид, чун ту сӯйи гӯристон рафтӣ, ҷомаҳои ту чун тар нест
саҳ. 140 : Тафсири байти ҳаким разийаллоҳу
саҳ. 141 : Дар маънии ин ҳадис, ки «иғтаниму барда-р-рабеъи
саҳ. 142 : Пурсидани Сиддиқа, разияллоҳу анҳо, аз Мустафо, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ки сирри борони имрӯзина чӣ буд
саҳ. 144 : Дар хоб гуфтани ҳотиф мар Умарро, разияллоҳу анҳу, ки чандин зар аз байтулмуол ба он мард деҳ, ки дар гӯристон
саҳ. 145 : Нолидани сутуни ҳаннона, чун барои пайғомбар, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, минбар сохтанд, ки ҷамоат анбӯҳ шуд, гуфтанд: мо рӯйи мубораки туро ба ҳангоми ваъз намебинем
саҳ. 147 : сангреза дар дасти Абӯҷаҳл, алайҳилаъна ва гувоҳӣ додани сангреза бар ҳақиқати Муҳаммад, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ба рисолати
саҳ. 148 : Бақияи қиссаи мутриб ва пайғом расонидани амирулмуъминин Умар, разияллоҳу анҳу, ба ӯ он чӣ ҳотиф овоз
саҳ. 150 : Гардонидани Умар, разияллоҳу анҳу, назари ӯро аз мақоми гиря, ки ҳастӣ аст ба мақоми
саҳ. 151 : Тафсири дуъои он ду фаришта, ки ҳар рӯз бар сари ҳар бозоре мунодӣ мекунанд, ки «аллоҳумма аъти кулла мунфиқин халафан, аллоҳумма аъти кулла мумсикин талафан»
саҳ. 153 : қиссаи халифа, ки дар карам дар замони худ аз ҳотами Тоӣ гузашта буд ва назири худ
саҳ. 154 : Мағрур шудани муридони муҳтоҷ ба муддаиёни музаввар ва эшонро шайх ва муҳташаму восил пиндоштан ва нақлро аз нақд фарқ нодонистан ва барбастаро аз
саҳ. 155 : Дар баёни он ки нодир афтад, ки муриде дар муддаии музаввар эътиқод ба сидқ бибандад, ки ӯ касе аст ва бад-ин эътиқод ба мақоме бирасад, ки шайхаш дар хоб надида бошад
саҳ. 156 : Сабр фармудани аъробӣ зани худро ва фазилати сабру фақр баён кардан бо
саҳ. 157 : Насиҳат кардани зан мар шӯйро, ки сухан афзун аз қадам ва аз мақоми худ магӯ, «лима тақулуна, мо ло тафъалуна», ки ин суханҳо агарчи рост аст, он мақоми таваккул туро нест
саҳ. 159 : Насиҳат кардани мард мар занро, ки дар фақирон ба хорӣ манигар ва дар кори ҳақ ба гумони камол нигар ва таъна мазан дар фақру фақирон ба хаёл ва гумони бенавоии
саҳ. 160 : Дар баёни он ки ҷунбидани ҳар касе аз он ҷо ки вай аст, ҳар касро аз чанбараи вуҷуди худ бинад Тобаи кабуд офтобро кабуд намояд
саҳ. 162 : Муроот кардани зан шавҳарро ва истиғфор кардан аз гуфтаи
саҳ. 164 : Дар баёни ин хабар, ки «иннаҳунна яғлибна-л-оқила ва яғлибуҳунна-л-
саҳ. 165 : Дар баёни он ки Мӯсо ва Фиръавн ҳар ду мусаххари машийятанд, чунонки заҳру позаҳру зулумоту нур ва муноҷот кардани Фиръавн ба хилват
саҳ. 167 : Сабаби ҳирмони ашқиё аз ду ҷаҳон, ки «хасара-д-дунё ва-л-
саҳ. 169 : ҳақиру бехасм дидани дидаҳои ҳис Солеҳ ва ноқаи Солеҳро Чун хоҳад, ки ҳақ лашкареро ҳалок кунад, дар назари эшон ҳақир намояд хасмонро
саҳ. 172 : Дар маънии он ки «мараҷа-л-баҳрайни ялтақиёни байнаҳумо барзахун ло
саҳ. 174 : Дар маънии он ки он чӣ валӣ кунад, муридро нашояд густохӣ кардан ва ҳамон феъл кардан, ки ҳалво табибро зиён надорад
саҳ. 175 : Махласи моҷарои араб ва ҷуфти
саҳ. 176 : Дил ниҳодани араб бар илтимоси дилбари хеш ва савганд хӯрдан, ки дар ин таслим маро ҳилате ва имтиҳоне
саҳ. 179 : Таъйин кардани зан тариқи талаби рӯзӣ кадхудои худро ва қабул кардани
саҳ. 180 : ҳадя бурдани араб сабӯи оби борон аз миёни бодия сӯйи Бағдод ба амирулмуъминин бар пиндошти он ки он ҷо ҳам қаҳти об
саҳ. 181 : Дар намад дӯхтани зани араб сабӯи оби боронро ва муҳр ниҳодан бар вай аз ғояти эътиқоди
саҳ. 182 : Дар баёни он ки чунон ки гадо ошиқи карам аст ва ошиқи карим, карами карим ҳам ошиқи гадост Агар гадоро сабр беш бувад, карим бари ӯ ояд
саҳ. 183 : Фарқ миёни он ки дарвеш аст ба Худо ва ташнаи Худо ва миёни он ки дарвеш аст аз Худо ва ташнаи ғайр
саҳ. 184 : Пеш омадани нақибон ва дарбонони халифа аз баҳри икроми аъробӣ ва пазируфтан ҳадяи
саҳ. 186 : Дар баёни он ки ошиқи дунё бар мисоли ошиқи деворест, ки бар ӯ тоби офтоб занад ва ҷаҳду ҷиҳод накард, то фаҳм кунад
саҳ. 187 : Супурдани араб ҳадяро яъне сабӯро ба ғуломони
саҳ. 188 : ҳикояти моҷарои наҳвӣ ва
саҳ. 189 : қабул кардани халифа ҳадяро ва ато фармудан бо камоли бениёзӣ аз он ҳадя ва аз он
саҳ. 193 : Дар сифати пиру мутовиати
саҳ. 195 : Васият кардани расул, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, мар Алиро, каррамаллоҳу ваҷҳаҳу, ки чун ҳар касе ба навъи тоате тақарруб ҷӯяд ба ҳақ
саҳ. 196 : Кабудӣ задани қазвинӣ бар шонагоҳ сурати шер ва пушаймон шудани ӯ ба сабаби захми
саҳ. 198 : Рафтани гург ва рӯбоҳ дар хидмати шер ба
саҳ. 200 : Имтиҳон кардани шер гургро ва гуфтан, ки пеш ой, эй гург, бахш кун сайдҳоро миёни
саҳ. 201 : қиссаи он кас, ки дари ёре бикӯфт Аз дарун гуфт: Кист он? Гуфт: Манам Гуфт: Чун ту туӣ, дар намегушоям, ҳеч касро аз ёрон намешиносам
саҳ. 203 : Адаб кардани шер гургро, ки дар қисмат беадабӣ карда
саҳ. 204 : Таҳдид кардани Нӯҳ, алайҳиссалом, мар қавмро, ки бо ман мапечед, ки бо Худой мепечед дар миёни ин ба ҳақиқат, эй махзулон
саҳ. 206 : Нишондани подшоҳон сӯфиёни орифро пеши рӯйи хеш, то чашмашон бад-эшон равшан
саҳ. 208 : Гуфтани меҳмони Юсуф, алайҳиссалом, ки ойина овардамат, ки то ҳар боре, ки дар вай нигарӣ, рӯйи хуби хешро бибинӣ, маро ёд
саҳ. 210 : Муртад шудани котиби ваҳй ба сабаби он ки партави ваҳй бар ӯ зад, он оятро пеш аз пайғомбар, саллалоҳу алайҳи ва саллам
саҳ. 214 : Дуо кардани Балъами Боъур, ки Мӯсо ва қавмашро аз ин шаҳр, ки ҳисор додаанд, бемурод бозгардон ва мустаҷоб шудани дуъои
саҳ. 216 : Эътимод кардани ҳоруту Морут бар исмати хеш ва амирии аҳли дунё хостан ва дар фитна
саҳ. 217 : Боқиии қиссаи ҳоруту Морут ва наколу уқубати эшон ҳам дар дунё ба чоҳи
саҳ. 218 : Ба иёдат рафтани кар бар ҳамсояи ранҷури
саҳ. 220 : Аввалкасе, ки дар муқобилаи насс қиёс овард, Иблис
саҳ. 222 : Дар баёни он ки ҳоли худ ва мастии худ пинҳон бояд дошт аз
саҳ. 224 : қиссаи мирӣ кардани румиёну чиниён дар илми нақошӣ ва
саҳ. 226 : Пурсидани пайғамбар, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, мар Зайдро, ки имрӯз чунӣ ва чун бархостӣ? Ва ҷавоб гуфтани ӯ
саҳ. 230 : Муттаҳам кардани ғуломону хоҷатошон мар Луқмонро, ки он меваҳои тарванда, ки меовардем, ӯ
саҳ. 232 : Бақияи қиссаи Зайд дар ҷавоби расул, саллаллоҳу алайҳи ва
саҳ. 234 : Гуфтани пайғомбар, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, мар Зайдро, ки ин сирро фоштар аз ин магӯ ва мутобиат нигоҳ
саҳ. 237 : Руҷӯъ ба ҳикояти Зайд 235Оташ афтодан дар шаҳр ба айёми Умар, разийаллоҳу
саҳ. 238 : Хаду андохтани хасм дар рӯйи амирулмуъминин Алӣ, каррамаллоҳу ваҷҳаҳу ва андохтани амирулмуъминин Алӣ шамшер аз
саҳ. 241 : Суол кардани он кофир аз Алӣ, каррамаллоҳу ваҷҳаҳу, ки бар чун мане музаффар шудӣ, шамшер аз даст чун андохтӣ
саҳ. 242 : ҷавоб гуфтани амирулмуъминин, ки сабаби афгандани шамшер аз даст чӣ будааст дар он ҳолат
саҳ. 245 : Гуфтани пайғамбар, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ба гӯши рикобдори амирулмуъминин Алӣ, каррамаллоҳу ваҷҳаҳу, ки куштани Алӣ
саҳ. 248 : Тааҷҷуб кардани Одам, алайҳиссалом, аз залолати Иблиси лаъин ва уҷб
саҳ. 250 : Бозгаштан ба ҳикояти Алӣ, каррамаллоҳу ваҷҳаҳу ва мусомиҳат кардани ӯ бо хунии
саҳ. 251 : Баёни он ки фатҳ талабидани Мустафо, саллалоҳу алайҳи ва саллам, Маккаро ва ғайри Маккаро ҷиҳати дӯстиву мулки дунё набуд
саҳ. 253 : Гуфтани амирулмуъминин Алӣ, каррамаллоҳу ваҷҳаҳу, бо қирни худ, ки чун хаду андохтӣ дар рӯйи ман, нафси ман ҷунбид
саҳ. 256 : Муқаддимаи дафтари
саҳ. 262 : ҳилол пиндоштани он шахс хаёлро дар аҳди Умар, разияллоҳу
саҳ. 263 : Дуздидани моргир мореро аз моргири
саҳ. 264 : Илтимос кардани ҳамроҳи Исо, алайҳиссалом, зинда кардани устухонҳо аз Исо,
саҳ. 265 : Андарз кардани сӯфӣ ходимро дар тимордошти баҳима ва лоҳавли
саҳ. 267 : Баста шудани тақрири маънии ҳикоят ба сабаби майли мустамеъ ба истимоъи зоҳири сурати
саҳ. 270 : Гумон бурдани корвониён, ки баҳимаи сӯфӣ ранҷур
саҳ. 274 : Ёфтани подшоҳ бозро ба хонаи
саҳ. 277 : ҳалво харидани шайх Аҳмади Хизрувия ҷиҳати ғаримон ба илҳоми ҳақ
саҳ. 281 : Тарсонидани шахсе зоҳидеро, ки кам гирӣ то кӯр
саҳ. 284 : Хоридани рустоӣ дар торикӣ шерро ба занни он ки гови
саҳ. 285 : Фурӯхтани сӯфиён баҳимаи мусофирро ҷиҳати
саҳ. 288 : Таъриф кардани мунодиёни қозӣ муфлисро гирди
саҳ. 290 : Шикоят кардани аҳли зиндон пеши вакили қозӣ аз дасти он
саҳ. 297 :
саҳ. 299 : Маломат кардани мардум шахсеро, ки модарашро кушт ба
саҳ. 302 : Имтиҳони подшоҳ ба он ду ғулом, ки навхарида
саҳ. 304 : Ба роҳ кардани шоҳ якеро аз он ду ғулом ва аз ин дигар
саҳ. 306 : қасами ғулом дар сидқу вафои ёри худ аз таҳорати занни
саҳ. 313 : ҳасад кардани ҳашам бар ғуломи
саҳ. 318 : Гирифтор шудани боз миёни ҷуғдон ба
саҳ. 321 : Кулӯх андохтани ташна аз сари девор дар ҷӯйи
саҳ. 323 : Фармудани волӣ он мардро, ки ин хорбунро, ки нишондаӣ бар сари роҳ, баркан
саҳ. 332 : Омадани дӯстон ба бемористон ҷиҳати пурсиши Зуннуни Мисрӣ, раҳматуллоҳи
саҳ. 334 : Фаҳм кардани муридон, ки Зуннун девона нашуд, қосид
саҳ. 335 : Руҷӯъ ба ҳикояти Зуннун, раҳматуллоҳи
саҳ. 336 : Имтиҳон кардани хоҷаи Луқмон зиракии
саҳ. 339 : Зоҳир шудани фазлу зиракии Луқмон пеши
саҳ. 341 : Татиммаи ҳасади он ҳашам бар он ғуломи
саҳ. 344 : Акси таъзими пайғоми Сулаймон дар дили Балқис аз сурати ҳақири
саҳ. 345 : Инкори фалсафӣ бар қироати «ин асбаҳа моъу кум
саҳ. 350 : Инкор кардани Мӯсо, алайҳиссалом, бар муноҷоти
саҳ. 352 : Итоб кардани ҳақ таъоло Мӯсоро, алайҳиссалом, аз баҳри
саҳ. 353 : Ваҳй омадан Мӯсоро, алайҳиссалом, дар узри он
саҳ. 355 : Пурсидани Мӯсо аз ҳақ сирри ғалабаи
саҳ. 359 : Ранҷонидани амире хуфтаеро, ки мор дар даҳонаш рафта
саҳ. 362 : Эътимод кардан бар тамаллуқ ва вафои
саҳ. 365 : Гуфтани нобинои соил, ки ду кӯрӣ
саҳ. 366 : Татиммаи ҳикояти хирс ва он аблаҳ, ки бар вафои ӯ эътимод карда
саҳ. 367 : Гуфтани Мӯсо, алайҳиссалом, гӯсолапарастро, ки он хаёландешиву ҳазми ту куҷост
саҳ. 369 : Тарк кардани он марди носеҳ баъд аз муболиғаи панд мағрури
саҳ. 371 : Тамаллуқ кардани девона ҷолинусро ва тарсидани
саҳ. 373 : Татиммаи эътимоди он мағрур бар тамаллуқи
саҳ. 374 : Рафтани Мустафо, алайҳиссалом, ба иёдати саҳобӣ ва баёни фоидаи
саҳ. 375 : Танҳо кардани боғбон сӯфиву фақеҳ ва алавиро аз
саҳ. 378 : Риҷъат ба қиссаи мариз ва иёдати пайғамбар,
саҳ. 379 :
саҳ. 380 : Донистани пайғамбар, алайҳиссалом, ки сабаби ранҷурии он шахс густохӣ будааст дар
саҳ. 384 : Узр гуфтани далқак бо саййиди аҷал, ки чаро фоҳишаро никоҳ
саҳ. 385 : Ба ҳилат дар сухан овардани соил он зиракро, ки худро девона сохта
саҳ. 386 : ҳамла бурдани саг бар кӯри
саҳ. 387 : Хондани муҳтасиб масти харобафтодаро ба
саҳ. 388 : Дувум бор дар сухан кашидани соил он зиракро то ҳоли ӯ маълумтар
саҳ. 391 : Татиммаи насиҳати расул, алайҳиссалом,
саҳ. 396 : Васият кардани пайғамбар, алайҳиссалом, он беморро ва дуъо
саҳ. 399 : Бедор кардани Иблис Муъовияро, ки хез, вақти намоз
саҳ. 400 : Аз хар афгандани Иблис Муъовияро ва рӯпӯш кардан ва ҷавоб гуфтани Муъовия
саҳ. 402 : Боз тақрир кардани Муъовия бо Иблис макри
саҳ. 405 : Унф кардани Муъовия бо
саҳ. 406 : Боз тақрири Иблис талбиси
саҳ. 407 : Боз илҳоҳ кардани Муъовия
саҳ. 408 : Шикояти қозӣ аз офати қазо ва ҷавоб гуфтани ноиб
саҳ. 409 : Фазилати ҳасрат хӯрдани он мухлис бар фавти намози
саҳ. 410 : Татиммаи иқрори Иблис ба Муъовия макри
саҳ. 411 : Фавт шудани дузд ба овоз додани он шахс соҳибхонаро, ки наздик омада буд, ки дуздро дарёбад ва
саҳ. 413 : қиссаи мунофиқон ва масҷиди Зирор сохтани
саҳ. 414 : Фирефтани мунофиқон пайғамбарро, алайҳиссалом, то ба масҷиди Зирораш
саҳ. 416 : Андешидани яке аз саҳоба ба инкор, ки расул, алайҳиссалом, чаро сатторӣ намекунад
саҳ. 417 : қиссаи он шахс, ки уштури золлаи худ меҷуст ва
саҳ. 418 : Мутараддид шудан дар миёни мазҳабҳои мухталиф ва беруншаву махлас
саҳ. 420 : Имтиҳони ҳар чизе то зоҳир шавад хайру шарре, ки дар вай
саҳ. 421 : Шарҳи фоидаи ҳикояти он шахси
саҳ. 423 : Баёни он ки дар ҳар нафсе фитнаи масҷиди Зирор
саҳ. 424 : ҳикояти ҳинду, ки бо ёри худ ҷанг мекард бар коре ва хабар надошт, ки ӯ ҳам бад-он
саҳ. 425 : қасд кардани ғузон ба куштани як марде то он дигар
саҳ. 426 : Баёни ҳоли худпарастон ва ношукрон дар неъмати вуҷуди анбиё ва авлиё,
саҳ. 428 : Шикоят гуфтани пирмарде ба табиб аз ранҷуриҳо ва ҷавоб гуфтани табиб
саҳ. 429 : қиссаи ҷӯҳӣ ва он кӯдак, ки пеши ҷанозаи падар навҳа
саҳ. 431 : Тарсидани кӯдак аз он шахси соҳибҷусса ва гуфтани он шахс, ки эй кӯдак, матарс, ки ман
саҳ. 432 : қиссаи тирандозе ва тарсидани ӯ аз саворе, ки дар беша
саҳ. 433 : қиссаи аъробӣ ва рег дар ҷувол кардан ва маломат кардани он файласуф
саҳ. 435 : Каромоти Иброҳими Адҳам бар лаби
саҳ. 436 : Оғози мунавар шудани ориф ба нури
саҳ. 440 : Таън задани бегона дар шайх ва ҷавоб гуфтани муриди шайх
саҳ. 442 : Бақияи қиссаи Иброҳими Адҳам бар лаби он
саҳ. 443 : Даъво кардани он шахс, ки Худои таоло маро намегирад ба гуноҳ ва ҷавоб гуфтани Шуайб, алайҳиссалом,
саҳ. 445 : Бақияи қиссаи таъна задани он марди бегона дар
саҳ. 447 : Гуфтани Ойиша, разийаллоҳу анҳо, Мустафоро, алайҳиссалом, ки ту бемусалло ба ҳар ҷо намоз мекунӣ, чун аст
саҳ. 448 : Кашидани муш миҳори шутурро ва муъҷиб шудани муш дар
саҳ. 450 : Каромоти он дарвеш, ки дар киштӣ муттаҳамаш карданд ба
саҳ. 451 : Ташнеъи сӯфиён бар он сӯфӣ, ки пеши шайх бисёр
саҳ. 453 : Узр гуфтани фақир ба
саҳ. 455 : Баёни даъвие, ки айни он даъво гувоҳи сидқи хеш
саҳ. 457 : Саҷда кардани Яҳё, алайҳиссалом, дар шиками модар Масеҳро,
саҳ. 458 : Сухан гуфтан ба забони ҳол ва фаҳм кардани
саҳ. 459 : Пазиро омадани сухани ботил дар дили
саҳ. 460 : Шарҳ кардани шайх сирри он дарахтро бо он толиби
саҳ. 462 : Мунозиати чаҳор кас ҷиҳати ангур, ки ҳар яке ба номи дигар фаҳм карда буд
саҳ. 463 : Бархостани мухолифат ва адоват аз миёни ансор ба баракоти расул,
саҳ. 466 : қиссаи батбаччагон, ки мурғи хонагӣ
саҳ. 468 : ҳайрон шудани ҳоҷиён дар каромоти он зоҳид, ки дар бодия танҳош ёфтанд


Поделиться с друзьями:

Мысли:
Логин чтобы написать свои мысли.